Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertrekken. Zoodanig nu was de toestand dien Michael Strogoff duidelijk inzag, en hij bereidde er zich op hem het hoofd te bieden.

Vooreerst bevond hij zich niet meer in de gewone omstandigheden van een koerier van den czaar. Deze hoedanigheid moest zelfs niemand op zijn weg kunnen vermoeden. In een overmeesterd land wemelt het van spionnen. Werd hij herkend dan was zijne zending in gevaar gebracht. Ook toen hij hem eene belangrijke som gaf, die voor zijne reis voldoende moest zijn en deze in zekere mate gemakkelijk moest maken, had generaal Kissoff hem geen schriftelijk bevel gegeven, houdende deze vermelding: „Dienst van den Keizer," dat de Sesam bij uitnemendheid is. Hij meende dat het voldoende was hem te voorzien van een „podaroshna." Dit podaroshna was gesteld ten name van Nikolaas Korpanoff, koopman, wonende te Irkoetsk. Het machtigde Nikolaas Korpanoff zich door een of meer personen te doen begeleiden, wanneer het noodig geacht werd en buitendien was het, door eene bijzondere aanteekening geldig, zelfs ingeval de Moskovische gouverneur elk ander onderdaan mocht verbieden Rusland te verlaten.

Het podaroshna was niets anders dan een vrijbrief om postpaarden te kunnen nemen, doch Michael Strogoff moest er alleen van gebruik maken, indien de vrijbrief geen gevaar opleverde zijne hoedanigheid verdacht te maken, dat wil zeggen, zoolang hij zich op Europeeschen bodem bevond. Uit deze omstandigheid volgde dus, dat hij in Siberië, dat is te zeggen, wanneer hij de opgestane provinciën zou doortrekken, aan de poststations niet als heer en meester zou kunnen gebieden, 'noch' zich voor anderen paarden zou kunnen doen geven, noch de vervoermiddelen voor zijn persoonlijk gebruik zou kunnen eischen.

Michael Strogoff moest zulks niet vergeten ; hij was geen koerier meer, maar een eenvoudige koopman, Nikolaas Korpanoff, die van Moskou naar Irkoetsk reisde, en als zoodanig onderworpen aan alle mogelijke voorvallen van eene gewone reis.

Ongemerkt doortrekken — en wel meer of minder snel, — plaats zijner bestemming bereiken, dit moest zijn doel zijn.

Voor dertig jaar bestond het geleide van een aanzienlijk reiziger uit niet minder dan twee honderd Kozakken te paard, twee honderd man voetvolk, vijf en twintig Baskirsche ruiters, drie honderd kameelen, vierhonderd paarden, vijf en twintig wagens, twee draagbare booten en twee stukken geschut. Zoodanig was het materieel voor eene reis door Siberië gevorderd.

Hij, Michael Strogoff, zou noch stukken geschut, noch ruiters, noch voetknechten, noch lastdieren hebben. Hij zou per rijtuig of te paard gaan, wanneer hij zulks kon; te voet, wanneer hij te voet moest gaan.

De veertien honderd eerste wersten (1.493 kilometer) tusschen Moskou en de Russische grenzen leverden geeoe moeielijkheid op.

Sluiten