Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkoopen was, scheen op dit plein opgehoopt te zijn. Sjouwerlieden, paarden, kameelen, ezels, booten, karren, alles wat noodig is tot verzending der koopwaren was op dit kermisveld opeengehoopt. Pelterijen, kostbare steenen, zijden^ stoffen, Indische shawls, Turksche tapijten, wapenen van den Kaukasus, geweefde goederen van Smyrna of Ispahan, wapenrustingen uit Tiflis, karavanen-thee, Europeesche bronzen, Zwitsersche uurwerken, fluweelen en zijden stoffen van Lyon, Engelsche katoenen, rijtuigbenoodigdheden, vruchten, groenten, ertsen uit het Oeral-gebergte, malachieten, lazuursteen, welriekende kruiden, reukwerk, geneeskrachtige planten, hout, teer, touwwerk, horens, pompoenen, watermeloenen, enz., al de voortbrengselen van Indië, China, Perzië, die der Kaspische en Zwarte Zee, die van Amerika en Europa waren op dit punt van den aardbol vereenigd.

Het was een beweging, een opgewondenheid, een gedrang, een verward geschreeuw, waarvan men zich geen denkbeeld kan maken; de inboorlingen toch der lagere volksklasse waren zeer opdringend, en de vreemdelingen gaven hun op dat punt niets toe. Er waren daar kooplieden uit Midden-Azië, die een jaar noodig hadden gehad om die uitgestrkte vlakten door te trekken, hun koopwaren medevoerende, en die in geen jaar noch hunne winkels, noch hunne kantoren terug zouden zien. Maar zoo groot is het gewicht van die jaarmarkt van Nijni-Novgorod, dat het cijfer der handelsomzettingen niet meer of minder dan honderd millioen roebel bedroeg.

Verder was het op de pleinen tusschen de wijken van deze in een oogwenk verrezen stad, een opeenhooping van goochelaars van allerlei aard, kwakzalvers, koordedansers, oorverdoovend door het gekras van hun orchesten en het geschreeuw bij hun vertooning; Zigeuners, uit de bergen gekomen en waarzeggende aan de domkoppen van een telkens vernieuwd publiek; Zingaris of Tsiganen, — de naam dien de Russen geven aan de Gypsies, de afstammelingen der Kophten, — hun sterkst gekleurde liedjes zingende en de meest oorspronkelijke dansen uitvoerende; troepen reizende komedianten, drama's van Shakespeare voorstellende, in overeenstemming gebracht met den smaak der toeschouwers, die er in menigte naar toestroomden. Vervolgens leidden, in de lange lanen, vertooners van beren hun viervoetige equilibristen in vrijheid rond; weergalmden beestenspellen van het gebrul der dieren, aangehitst door de striemende slagen der zweep of door de gloeiende stang van den temmer; eindelijk bootste in het midden van het groote middelplein, omringd van een vierdubbelen kring van opgewonden liefhebbers, een koor van „hunne bootslieden der Wolga" gezeten op den grond, evenals op het dek van hun booten, het roeien na, onder den dirigeerstok van den kapelmeester, een echt stuurman van dit denkbeeldige vaartuig!

Sluiten