Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geneesheer uit. Niettemin zou hij misschien gelukkig geweest zijn, voor zoover een banneling zulks kan zijn, indien zijne vrouw en zijne dochter bij hem hadden kunnen zijn. Maar mevrouw Fedor, reeds zeer verzwakt, zou Riga niet hebben kunnen verlaten. Twintig maanden na het vertrek van haar man stierf zij in de armen van hare dochter, die zij alleen en bijna zonder hulp achterliet. Nadia Fedor vroeg toen en kreeg, zonder moeite, van het Russische gouvernement verlof, zich naar haar vader te Irkoetsk te begeven. Zij schreef hem, dat zij vertrok. Nauwelijks had zij de noodige middelen om die lange reis te maken, en toch aarzelde zij niet die reis te ondernemen. Zij deed wat zij kon!.. .. God zou het overige doen.

Middelerwijl voer de Kaukasus de rivier op. Het was avond geworden, en de lucht werd door eene heerlijke frischheid bezwangerd. Duizenden vonken ontsnapten uit den schoorsteen der stoomboot, met pijnboomhout gestookt en bij het gedruisch van de golven door den voorsteven gebeukt, mengde zich het gehuil der wolven, die tegen den avond den rechteroever van de Kama onveilig maakten.

IX.

Nacht en dag in eene tarentass.

Den volgenden dag, 19 Juli, kwam de Kaukasus aan de aanlegplaats te Perm aan, de laatste plaats die hij aan de Kama aandeed.

Het gouvernement, waarvan Perm de hoofdplaats is, is een der uitgestrektste van het Russische Rijk. Marmer- en zoutgroeven, platina- en goudlagen, steenkolenmijnen worden er op groote schaal bewerkt. In afwachting dat Perm door hare ligging eene stad van den eersten rang worde, heeft het weinig aantrekkelijks, is zeer vuil en morsig, en heeft geene hulpbronnen. Voor hen, die van Rusland naar Siberië gaan, is dit gebrek aan gemak vrij onverschillig, want zij komen uit het binnenland en zijn van al het noodige voorzien; maar voor degenen die uit Middel-Azië komen na een lange en vermoeiende reis, zou het zeker niet onwelgevallig zijn dat de eerste Europeesche stad van het rijk, bij de Aziatische grens gelegen, beter voorzien ware.

Het is te Perm, dat de reizigers hunne voertuigen, min of meer beschadigd door een langen tocht door de vlakten van Siberië, verkoopen. Daar ook schaffen zij, die van Europa naar Azié gaan, zich gedurende den zomer rijtuigen en gedurendfe den winter

Sluiten