Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een engen bergpas, die hen tegen de dadelijke aanvallen van den storm zou beschutten.

Het was nu één uur in den morgen geworden, en hoe groot het ongeduld van Michael Strogoff ook was, hij moest in dien bergpas blijven totdat het hevigste van den storm voorbij was.

„Wachten, dat is eene ernstige zaak," zeide Michael Strogoff, ,,en toch is dit beter, om niet gevaar te loopen grooter vertraging te ondervinden. De hevigheid van het onweer doet mij hopen dat het weldra op zal houden. Tegen drie uur zal de dag wel aanbreken, en het afdalen, dat wij in het donker niet kunnen wagen, zal ten minste na zonsopgang zoo niet gemakkelijk, dan toch mogelijk worden.

„Laat ons wachten, broeder," zeide Nadia, „doch indien gij uw vertrek vertraagt, dat het dan niet zij om mij eene vermoeienis of een gevaar te besparen!"

„Nadia, ik weet, dat gij besloten zijt alles te trotseeren, maar, door ons beiden in verdenking te brengen, zou ik meer dan mijn leven wagen, meer dan het uwe, ik zou den plicht verzuimen die ik boven te vervullen heb!"

„Een plicht!. ..." mompelde Nadia.

Op dit oogenblik verscheurde een hevige bliksemstraal het hemelgewelf en terstond weergalmde een korte donderslag. De lucht werd door eene zwavelachtige en verstikkende vloeistof vervuld, en een groep hoogstammige pijnboomen op twintig passen van de tarentass door den bliksem getroffen, ontvlamde als eene reusachtige toorts. De iemschik, door een soort van terugschok ter aarde geworpen, stond gelukkig zonder letsel weer op.

Vervolgens, nadat het laatste geratel van den donder in de diepten van het gebergte verdwenen was, voelde Michael Strogoff de hand van Nadia sterk de zijne drukken, en hij hoorde deze woorden aan zijn oor fluisteren:

„Kreten, broeder! Luister!"

XI.

Reizigers in doodsnood.

Inderdaad hadden zij, gedurende deze korte stilte, angstkreten gehoord op het bovenste gedeelte van den weg en op vrij korten afstand van de bocht, die de tarentass in den bergpas beschutte.

Het was een wanhoopskreet van een reiziger, die waarschijnlijk in doodsnood verkeerde.

Michael Strogoff luisterde.

Sluiten