Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dien kreet stonden al de manschappen op en vlogen zij naar den weg.

Michael Strogoff sprong op zijn paard en zette het in galop.

De beide officieren der afdeeling waren toegesneld, en wakkerden hunne manschappen aan.

Op dit oogenblik werd een knal gehoord en voelde Michael Strogoff zijn pels door een kogel doorboren.

Zonder om te kijken, zonder te antwoorden, gaf hij zijn paard de sporen, en rende hij met lossen teugel, in de richting van de Obi voort.

Ofschoon de paarden der usbecken afgetuigd waren, duurde het toch geene vijf minuten of hij hoorde het getrappel der paarden, die hem langzamerhand inhaalden.

Michael Strogoff zijn hoofd omkeerende, zag een ruiter dicht achter hem

Het was de d e h-b a s c h i, die aan het hoofd der afdeeling, den vluchteling dreigde in te halen.

Michael Strogoff legde, zonder stil te houden, zijn revolver op hem aan, en schoot hem vlak in de borst.

Hij moest nog meermalen van zijn revolver gebruik maken, wanneer de ruiters hem te nabij kwamen, en telkenmale stortte dan een usbeck uit den zadel, onder de verwoede kreten zijner makkers, die hem met des te meer hevigheid vervolgden.

Dit vervolgen kon niet anders dan ten nadeele van Michael Strogoff uitloopen. Het gelukte hem evenwel de Obi te bereiken. Hij sprong er met zijn paard in.

De ruiters, aan den steilen oever, waarmede het water gelijk stond, aangekomen, aarzelden om hem na te springen. Maar de pendj a-baschi greep toen zijn geweer en mikte goed op den vluchteling, die zich reeds midden in den stroom bevond. Het schot ging af, en het paard van Michael Strogoff, in de zijde getroffen, zonk onder zijn meester in den stroom weg.

Deze had zich snel van de stijgbeugels bevrijd, op het oogenblik dat het dier verdween. Vervolgens bijtijds duikende onder een hagelbui van kogels, gelukte het hem den rechteroever van den stroom te bereiken, waarna hij verdween in het riet, dat den oever van de Obi bedekte.

XVII.

Verzen en liederen.

Michael Strogoff was nu betrekkelijk in veiligheid. Maar zijn toestand bleef nog steeds verschrikkelijk. Hoe zou hij nu het trouwe

Sluiten