Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik, dat het projectiel wordt afgeschoten ? — Daar de maan dagelijks I3°IO'35" boogs in haar baan voortrukt, moet zij het vierdubbele daarvan van het toppunt verwijderd zijn, t.w. 52°52'5", overeenkomende met den tijd dien zij besteedt om voort te rukken van het punt, waar zij zich bevindt op het oogenblik van afschieten, tot dat, waarop het projectiel haar bereikt. Maar men moet ook in rekening brengen den invloed van de aswenteling der aarde op de richting van het projectiel; en daar het projectiel eerst de maan bereikt na het afleggen van 60 stralen der aarde, moet men deze invoegen bij den reeds vermelden weg der maan, 64° in een rond getal. Derhalve moet de richting van het stuk op het oogenblik van afschieten een hoek van 64° met de loodlijn hebben.

Ziehier de opgegeven vragen beantwoord.

Resumeere:

i°. Het stuk moet geplaatst worden op een punt, minder dan 28° N. of Z. Breedte hebbende.

20. Het moet gericht worden naar het toppunt der plaats.

30. Het projectiel moet een snelheid hebben van 12.000 yard in de eerste seconde.

4°. Het moet worden afgeschoten den isten December des volgenden jaars, en wel te 11 u. 46 min. 40 sec.

5°. Het projectiel zal de maan bereiken vier dagen na het afschieten, den 4den December te middernacht, als wanneer de maan in het toppunt staat.

De leden der Gun-club moeten derhalve onverwijld de voorbereidende maatregelen nemen, teneinde op het opgegeven oogenblik gereed te zijn. Indien zij dit tijdstip laten voorbijgaan, zal de maan eerst na 18 jaren en 21 dagen op hetzelfde punt terugkeeren.

Het bestuur der Sterrenwacht voornoemd stelt zich gaarne ter uwer beschikking voor de vraagstukken, de theoretische sterrenkunde betreffende en voegt zijn gelukwenschen bij die van geheel Amerika.

den 7den October. Namens het bestuur,

J. M. Belfast, Directeur der Sterrenwacht.

VIJFDE HOOFDSTUK.

de maan.

Als door een tooverslag werd zij te Baltimore de heldin van den dag. Naar haar richtten zich aller oogen, gewapend en ongewapend; over haar spraken aller monden, bevoegd en onbevoegd, 't Was

Sluiten