Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»En hoeveel rekent gij dan wel voor die wrijving?"

•Een derde. Indien wij een aanvankelijke snelheid van ii,ooo meter in de seconde hebben gehad, zal zij bij ons verlaten van den dampkring tot 7332 meter zijn ingekrompen. In allen gevalle zijn wij reeds buiten den dampkring en ...

•En — dan is vriend Nicholl zijn beide laatste weddenschappen ook kwijt: 4000 dollar, omdat de Columbiad niet is gesprongen, en 5000 omdat het projectiel hooger is gestegen dan 6 mijlen. Dok op, Nicholl!"

•Eerst zeker zyn en dan betalen, 't Is zeer goed mogelijk, dat Barbicane gelijk heeft en ik mijn 9000 dollar heb verloren. Maar er is nog één geval mogelijk, en als dat zoo was, is de weddenschap te niet."

•Welk geval ?" vroeg Barbicane levendig.

•Dat door de een of andere oorzaak het stuk niet afgeschoten is en wij nog goed en wel op den bodem van de Columbiad zitten."

•Dat zou wat moois zijn !" riep Michel Ardan uit. >Hebben wij dan het schot niet gehad? Niet voor dood gelegen ? En Barbicane's schouder dan ?"

»Draaf niet zoo door," merkte Nicholl aan; »hebt gij het schot gehoord ?"

•Neen."

•En gij, Barbicane ?"

•Ik ook niet. Hoe mag dat komen ? Daar begrijp ik niets van. Het projectiel is in de vaart, dus zou men het schot hebben moeten hooren afgaan. Maar kom, wij willen eens onderzoeken hoe het er meê zit."

De sluitklep van een der lichtglazen werd losgeschroefd; van een tweede, van een derde. Nu konden zij naar alle richtingen zien, voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts.

Barbicane en zijn tochtgenooten legden een oog aan de glazen — stikdonker 1

•Wij zijn in de hemelruimte !" riep de voorzitter der Gun-club uit. •Ziet maar eens de sterren."

•Bravo!" riepen de beide anderen.

't Was zoo: de dikke duisternis onder hen bewees, dat zij de aarde hadden verlaten, anders hadden zij het maanlicht op den grond moeten zien schijnen.

•Verloren," zei Nicholl.

•Ik wensch u geluk," antwoordde Ardan.

•Ziehier 9000 dollar," zei de kapitein, de bankbiljetten uit zijn zak halend.

•Wilt gij een reiju?"

•Asjeblieft," sprak Nicholl, sdat is ordelijker.

Barbicane nam bedaard een blad uit zijn zakboekje; met potlood

Sluiten