Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»En ik de Senaat!" schreeuwde Nicholl.

»En Barbicane president!" gilde Michel Ardan.

»Geen president door de natie benoemd," merkte Barbicane aan.

»Welnu, dan een president benoemd door "net Congres!" brulde Michel Ardan, »en ik, het Congres, benoem u met eenparige stem."

»Leve president Barbicane!" was de kreet van Nicholl.

»Hip, hip, hip, hoera!" herhaalde de echo van Michel Ardan.

Daarop krijschten de president en de Senaat op afschuwelijke wijze het volkslied Yankee Doodle, terwijl het Congres even afschuwelijk de Marseillaise deed hooren.

Vervolgens begon een springen en stampen, dat misschien een dans moest verbeelden, maar sterke familietrekken vertoonde met volslagen dronkenschap. Diana jankte er bij op akelige wijs, terwijl een haan en een kip uit de hanebalken van het projectiel kwamen fladderen en hun gekakel voegden bij de rauwe kreten, die de reizigers uitstieten.

Eindelijk vielen zij, als verteerd door een inwendig vuur, wezenloos op den grond.

DRIEËNDERTIGSTE HOOFDSTUK.'

ZIJ WEGEN NIETS MEER.

Wat was er gebeurd? Vanwaar die zonderlinge opgewondenheid, waarvan de gevolgen zoo treurig hadden kunnen zijn ? Een eenvoudige onbezonnenheid van Michel Ardan, die gelukkig door Nicholl noch tijdig kon verholpen worden.

Na een flauwte van eenige minuten kwam de kapitein het eerst tot zichzelf.

Hoewel hij pas twee uren geleden ontbeten had, gevoelde hij een verschrikkelijken honger, als ware hij eenige dagen lang zonder voedsel geweest. Alles was bij hem in de hoogste spanning geraakt, maag en hersenen.

Hij rees op en vroeg Michel Ardan om nog wat eten. Michel antwoordde niet. Nicholl wilde daarop thee zetten, en om vuur te hebben stak hij een lucifer aan.

Met verbazing zag hij de zwavel met een buitengewonen, ver-

Sluiten