Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Kunnen wij er niets aan doen ?"

«Niets. Werk eens tegen het onmogelijke."

«Wat? Onmogelijk, en dat voor een Franschman en twee Amerikanen !"

Op dezen uitval van Michel Ardan antwoordde Barbicane bedaard : »En wat zoudt gij dan wel willen doen ?"

»Kunnen wij geen baas zijn over de beweging die ons drijft?"

«Hoe wilt gij dat?"

«Wel," sprak Michel Ardan, »haar wijzigen, haar dwingen om ons te brengen waar wij zijn willen."

»Hoe?"

«Dat is mijn zaak niet. Maar als de artilleristen geen meester zijn over hun stukken, zijn zij geen artilleristen meer. Indien het projectiel den kanonnier bevelen geeft, moet men den kanonnier op het stuk laden. Dat zijn nu de geleerde mannen, die geen raad weten, na mij eerst te hebben verleid ..."

«Verleid!" riepen Barbicane en Nicholl uit; «verleid? Wat meen je daarmee?"

«Zwijgt maar," hernam Michel Ardan. »Ik beklaag er mij niet over, want ik doe een prettig reisje. Maar mij dunkt toch, dat wij al het mogelijke doen moesten om ergens neer te komen, al is het dan op de Maan."

«Niets liever dan dat," sprak Barbicane, »maar 't ontbreekt ons aan middelen."

«Kunnen wij dan de richting van het projectiel niet wijzigen ?"

«Neen."

«Of onze vaart verminderen ?"

«Ook niet."

«Ballast uitwerpen ?"

«Wij hebben geen ballast, en het uitwerpen zou onze vaart verminderen."

«Versnellen, meent gij."

«Geen van beiden," verbeterde Barbicane, «want bedenk, wij bevinden ons in de ledige hemelruimte."

«Dan rest ons slechts éen zaak," hernam Michel Ardan.

«En die is?"

«Ontbijten," zei deze.

Zoo gezegd, zoo gedaan — en een fijne flesch ontkurkt.

Daarna hervatten zij hun waarnemingen. De uitgeworpen voorwerpen bleven op onveranderden afstand van het projectiel zweven. Van de Aarde was op dat oogenblik niets te zien. De Maan daarentegen schitterde in vollen glans te midden van ontelbare sterren. De voorwerpen op haar oppervlakte begonnen door den afstand onduidelijker te worden; de Tycho prijkte als een zon op de prachtige schijf.

Sluiten