Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liep zij haastig naar haar meester,

en zij riep: „Nu heeft uw poes „Iets bedacht, waardoor ge spoedig

uit uw zorg en nood geraakt; „'k Wed, volgt gij mijn raad, dan is wel

zeker uw fortuin gemaakt.

„Doch dan dient gij u te baden

op een plekje in de rivier,

„Dat ik u eens gauw zal wijzen

Meester, kom maar even hier!" „Nu, ' — zoo dacht haar arme meester,

„k weet: mijn poes is lang niet dom; „ k Zal dus doen, wat zij mij voorstelt,

schoon ik niet begrijp waarom." — Toen hij daar nu proeste- en plaste

in het frissche, koele nat,

Reed de koning met zijn dochter

juist voorbij, en ging de kat Gauw uit al haar macht aan 't schreeuwen:

„De Markies van Carabas

„Zal verdrinken! hellep! heïlep!

help hem uit den diepen plas!"

Zijne Majesteit, die 't angstig

schreeuwen hoorde van de poes,

En haar ook terstond herkende,

reed niet verder met zijn koets;

Maar beval aan zijn lakeien

om den heer van Carabas

Oogenblikkelijk te redden

uit den diepen waterplas.

Ondertusschen stapte eerbiedig

Kattepoes naar 't rijtuig heen;

Deftig boog zij voor den Koning,

en vertelde hem meteen

Sluiten