Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Wil - hel - mus van Nas - sou - we En t lie - ve Va - - der-land, Blijf

2. Wil - hel - mus, hoog ver - he - ven, Prins Mau-rits, sterk en groot, En

3. Wil - hel - mus van Nas - sou-we Weerklinkt uit vol - - le borst, Met

ik al - tijd ge - trou - we Met hoofd en hart en hand. Ja

Fre - drik Hen - drik ble - ven Ge - trouw tot in den dood. De

God is ons ver - trou - wen Op Hem d' O - ran - - je - vorst. En

goed en bloed en le - ven Heb ik voor 't land ge - reed, Zal

Prin - sen van O - ran - je, Zij maak - ten Neêr - land vrij, Zij

ko - men droe - ve tij - den, Wij zul - len kloek van hand, Een\ r»«

ik ge - wil - lig ge - ven, Zoo - als Wil - hel - - mus deed.

red - den ons van Span - je En Frank - rijks heer - schap - pij. drach - tig met Hem strij - den Voor 't lie - ve Va - - der - land.

3. Wilhelmuslied.

Sluiten