Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij is 'tloo-pen zoet, Maar mij is 'tloo - pen zoet, Hoe-zee, hoe-zee! tra -ia-la-laaêm 'k ge - zond-heid in ! En aêm 'k ge - zond - heid in ! Hoe-zee, hoe - zee! tra Ia - la - la-

I

la! Hoe-zee! hoe-zee! tra-la-la-la - la! Hoe - zee! hoe-zee! hoe¬

la! Hoe-zee! hoe-zee! tra-la-la-la - la! Hoe - zee! hoe-zee! hoe¬

zee! tra-la-la-la-la! Hoe-zee! hoe-zee! hoe-zee! tra-la-la-la-lal zee! tra - la - la - la - la! Hoe - zee! hoe - zee! hoe - zee! tra - la - la - la - la!

Sluiten