Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 84.

heerlijk vischrecht met dien tot schadevergoeding wegens inbreuk op dat recht, als te steunen op art. 1401 vv. B. W.

P. 85, reg. 11 v. b. — Er staat „4", lees: 6 (verwijzing naar R. Mag. 1922 p. 32, 42).

P. 85, no. 13i.f. —Toevoeging: Vgl.ookH. d. J. in W. 11927p.5—6.

P. 85, no. 14. — Thans is de in no. 14 bedoelde jurisprudentie uitdrukkelijk gewettigd door art. 337 lid 2 Sv., zoodat het onnoodig is hier nog verdere onder Sv. 1886 gewezen beslissingen te vermelden. — Reg. 12 — 1 v. o. op p. 85 kunnen nu vervallen.

P. 87, no. 17 i. f. toe te voegen: A no. 4 en B nos. 2 en 4.

17 A. Hof 's-Gravenhage 29 Juni 1914 N. J. 1914 p. 1304 nam voor een vordering tegen een vennootschap, strekkende 1° tot onrechtmatigverklaring van zekere handelingen dergenen, die als direkteuren der vennootschap waren opgetreden, zijnde namelijk de een geschorst en de ander geen direkteur, en 2° tot ontruiming door die personen van het gebouw der vennootschap, aan dat er hier was een vordering betrekkelijk tot een arbeidscontract en niet een vordering tot onwettigverklaring der besluiten, genomen op naam der vennootschap met accessoire vordering aangaande de verhouding tusschen de vennootschap en de zooeven bedoelde personen.

P. 87, reg. 15 v. o. — Na „R. O." in te voegen: D no. 24.

P. 87' reg. 14 v. 0. — Na „XIX" in te voegen: no. 2 p. 674 (Rb. Tiel 22 Febr. 1884) ja p. 673, waar zoowel het Inl. no. 18 genoemde vonnis Rb. Leeuwarden van 1905 als het in dit opzicht in anderen zin gewezen arrest in appèl, Hof Leeuwarden

25 Maart 1908, worden vermeld.

P. 88, reg. 8 v. b. — Na „zoodanig" in te voegen: Vgl. Hoogger. Hof N.-Indië 28 Sept. 1916 Ind. T. v. h. Recht 107 p. 275 (278).

P. 88, reg. 12 v. b. — Na „87a" in te voegen: , casseerend Hof Amsterdam 27 Jan. 1888 W. 5584, P. v. J. 1888 no. 19.

P. 88, reg. 12 v. 0. i. f. toe te voegen: C. no. 24 (p. 255 vv.).

P. 88, no. 19 i. f. — In plaats van „18", lees: 19

Sluiten