Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 127.

sioneele vonnissen) tevens kenmerken van praeparatoiren aard vertoonen, de wet geen aanleiding geeft, zoodat men aan de uitkomst van zulk onderzoek geen rechtsgevolg mag toekennen. Maar als een van die vonnissen valt onder een der definities van art. 46 Rv., gaat Micheels' bewering niet op. — Vgl., behalve de concl. O. M. vóór H. R. 16 Dec. 1920 W. 10691, N. J. 1921 p. 226 en v. Rossem in W. 9853 p. 3, Hof 's-Hertogenbosch 1 Febr. 1916 W. 9921: het incidenteele vonnis, waarbij een oproeping in vrijwaring wordt toegelaten, valt buiten de verdeeling van art. 46, èn omdat bij zulk vonnis alleen wordt beslist of er termen zijn ter wille dier oproeping de hoofdzaak tijdelijk stop te zetten, èn omdat art. 337 de incidenteele vonnissen afzonderlijk noemt naast de praeparatoire en interlocutoire. — Dit laatste argument gaat m. i. niet op: het tweede lid van art. 337 luidde als lid 1 in den oorspronkejijken tekst anders en is onjuist geredigeerd, daar een interlocutoir tevens een incidenteel vonnis kan zijn (vgl. Inl. p. 127, d). Maar de definities van art. 46 passen niet op het hier bedoelde vonnis. — Ygl. nog hierna de toevoeging bij Inl. p. 137, no. 7.

P. 127, reg. 10—12 v. b. — Garsonnet, nu 3e dr. III no. 622 p. 277 („aussi ils ne Kent pas" etc).

P. 127, reg. 15 v. o. — Na „5" in te voegen: met Suppl. 1—4. — Na „34" in te voegen: en Léon-Lodder nos. 21—27. —Na „Rv." in te voegen: Japiot in Revue trim. de droit civ. 1924 p. 736—738

P. 127, reg. 7 v. o. — Na „onder)" in te voegen: en R. Adv. 11 p. 143—146. — Hierbij een noot: Aangaande gelijke vraag voor de beschikkingen van den Voorzitter der Rechtbank, speciaal ten opzichte van conservatoire beslagen, zie Pres. Rb. Amsterdam 20 Maart 1911 W. 9167, die haar ontkennend beantwoordt, vooral op grond van de speciale wetsbepalingen op de beslagen, maar ook op grond van algemeene beginselen van procesrecht. Anders in appèl Hof Amsterdam 12 Juni 1911 W. 9291, vooral wegens art. 289 Rv. — In het algemeen over

Sluiten