Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 182.

P. 182, tekst, reg. 12 v. o. — In plaats van „§ 3", lees: no. 7 (verwijzing).

§ 1 Afdeeling 4 (Schijnbaar praejudicieele geschilpunten).

P. 183, reg. 17 v. o. — Art. 48 wet 1900 Stbl. 176 is gewijzigd bij art. XII wet 1923 Stbl. 197.

P. 183, reg. 1 v. o. — Na „XVI" in te voegen: nos. 20a, 34, 40.

P. 184, reg. 6 v. b. — In plaats van „15", lees: 15 B

P. 185, 11 A. Naar aanleiding van art. 53 lid 4 j° art. 16 Spoorwegwet overwoog H. R. 7 Maart 1887 W. 5434, R.spr. 145 § 38, v. d. Hon. G. Z. 36 p. 290: de wet onderscheidt niet of het bevoegdelijk gegeven bevel tot staking van den dienst terecht is uitgevaardigd, zoodat de strafrechter dit punt niet heeft te onderzoeken.

P. 185, no. 12, reg. 8. —De woorden „fait d'excuse" en de daarop volgende haakjes zijn te schrappen: vgl. Noyon in R. Mag. 1907 p. 575 v. o.

P. 185, reg. 12 v. o. — In plaats van „§ 3 en XVI",lees: § 3 in no. 51 en XVI no. 6 f

P. 185, reg. 1 v. o. — Art. 28 no. 1 Drankwet is gewijzigd bij wetten 1922 Stbl. 697 en 1925 Stbl. 280.

P. 186, no. 12 i. f. toe te voegen: no. 27.

15 A. In art. 23 § 1 (2°) [oud] Leerplichtwet 1900 Stbl. 111 [nu art. 22, tekst 1921 Stbl. 1341, met wijziging van „toegezonden" in „uitgereikt"] wordt de straf baarheid van het daar bedoelde schoolverzuim afhankelijk gesteld van het feit dat de aanzegging, omschreven in art. 21 § 3 [nu verwijst art. 22 naar art. 19] dier wet heeft plaats gehad, en wordt niet daarenboven verlangd dat de rechter zal onderzoeken, of de aan die aanzegging voorafgaande administratieve behandeling overeenkomstig de wet heeft plaats gehad. Zoodanige controle der krachtens de Leerplichtwet verrichte handelingen van het administratief gezag, die ook nergens elders den rechter is opgedragen, zou in strijd zijn met het stelsel der Leerplichtwet blijkens haar art. 21 [nu 19] dat de administratieve en straf-

Sluiten