Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 279.

eerste werking vanzelf de tweede moet meebrengen doordat het deklaratieve vonnis meestal ten doel heeft de materieelreclitelijke verhouding tusschen partijen vast te stellen. Partijen hebben die vaststelling te eerbiedigen, niet enkel in een volgend proces, maar ook buiten proces. Metterdaad hebben zij zich na het yonnis zoo te gedragen als zij zouden moeten doen, indien zonder yonnis datgene tusschen haar had vastgestaan wat het vonnis nu heeft vastgesteld. Zie ook Coester 1. 1. p. 59 j*9 p. 53 v. o.—54; W. Sauer, Giundlagen des Prozessrechts, 2e dr. (1929) p. 246—250; K. Hofmann, Über das Wesen und die subjektiven Grenzen der Rechtskraft (1929) p. 10—34; Brumann (bij Inl. p. 5 no. 2 al. 1 i. f. geciteerd) p. 68 v. o.—70, waarbij vgl. p. 61—62.

P. 280, reg. 1 v. b. — Na „bestaat" in te voegen: en niet enkel steunt op een speciale wetsbepaling — Bij „partijen" een noot: Het omgekeerde leerden tot voor kort vele Duitsche schrijvers, o. a. Hellwig, Syst. p. 777 v. o.—778 v. b., terecht bestreden door Coester 1. 1. p. 57 v. o.—59 jls p. 53 54, 70. In zijn en mijn geest bij ons Anema 1. 1. 2e dr. p. 327 v. o. Vgl. hierbij Kuttner (bij Inl. p. 278 noot 2, reg. 2 geciteerd) p. 181—185 i. v. m. zijn bij Inl. p. 5 no. 2 al. 1 i. f. vermeld opstel p. 1 vv., o. a. p. 63—64.

P. 280, al. 2 i. f. — Toevoeging: "Vgl. Inl. p. 277 v. o.

P. 280, tekst, reg. 1 v. o. — Bij „aangaat" een noot: Dit onderwerp staat in verband met de voorstelling, die men zich vormt over de onderlinge verhouding der staatsorganen. Daarover in den laatsten tijd Rühl, hierna bij Inl. p. 319 al. 1 te citeeren. — Schelcher (boven bij Inl. p. 192 geciteerd) p. 193 noot 2 meent dat men wegens de scheiding der machten en haar onderlinge onafhankelijkheid er van moet uitgaan dat „Akte van de justitie en die van de administratie deze twee machten wederzijds niet binden. M. i. gaat dat argument niet op. De onderlinge onafhankelijkheid beteekent slechts dat zij elkaai geen bevelen kunnen geven op het gebied, voorbehouden aan

Sluiten