Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ

P. 292.

implicite aangenomen. Wel is laatstbedoelde uitspraak vernietigd door C. R. 26 April 1910 C. Org. 7 p. 97, W. R.spr. Soc. Verz. 1. 1. (4°) omdat er een nieuwe aangifte was (m. i. hier een motief van twijfelachtige waarde), maar de C. R. liet in het midden wat van een in kracht van gewijsde gegane uitspraak het rechtsgevolg is voor een later geding. Sedert heeft C. R. 14 Maart 1911 W. R.spr. Soc. Verz. 1911 no. 11 (4°) de motiveering overgenomen van Raad v. beroep Amsterdam 14 Okt. 1910 (1. 1. 3°), waarbij de positieve kracht van het gewijsde uitdrukkelijk was erkend. Ygl. G. in dat W. 1911 no. 14 p. 123—124 en daarbij S. 1. 1. no. 15 p. 133, die vergeet dat het erkennen van gezag van gewijsde nog niet insluit dat men dit gezag zich ook laat uitstrekken tot overwegingen over de feiten. — Tegen het standpunt van den C. R., del Baere in Tien jaren praktijk der Ongevallenwet (1913) p. 35—44, waarbij vgl. Lindneb aldaar p. 191 en v. Drooge in R. Mag. 1914 p. 391 v. o.—392 v. b.

P. 293, tekst, reg. 13 y. o. — Na „Rv." in te voegen: en daarbij Sleutelaar in Themis 1912 p. 495 v. o.—501

P. 293, tekst, reg. 8 v. o. — Artt. 69 en 70 Armenwet 1854, zie nu artt. 74 en 75 wet 1912 Stbl. 165.

P. 294, tekst, reg. 7 v. o. — Bij „berusten" een noot: Daarom was bij de terugvordering, berecht door Rb. Amsterdam 11 Febr. 1910, door Hof Amsterdam 27 Okt. 1910, beide in W. 9140, en in cassatie door H. R. 30 Juni 1911 W. 9197, R.spr. 218 § 54, de rechterlijke macht niet gebonden aan de overweging van den Centralen Raad dat het bedrijf in kwestie niet verzekeringsplichtig was, waarop de uitspraak van den C. R. berustte dat den werknemer geen schadeloosstelling toekwam. Had na de rechterlijke macht die verzekeringsplichtigheid zelfstandig te onderzoeken? Dat hing hiervan af, of men met het vermelde arrest van den Hoogen Raad moet aannemen dat de rechterlijke macht had uit te gaan van de rechtsgeldigheid der oorspronkelijke beslissing van de Rijksverzekeringsbank (die

Sluiten