Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 310.

Maar het staat te bezien, of President en Hof hun beslissingen terecht motiveerden met het aannemen van gebondenheid aan het oordeel der Kamer van Toezicht. Wel neemt de Mem. v. Toel. op het ontwerp wet 1904 aan dat bij toepassing van art. 50 D de Rechtbank gebonden is aan het oordeel der Kamer over het strijden met eer en waardigheid van het ambt. Art. 50 C echter is niet zoo geredigeerd dat duidelijk blijkt van de bedoeling dit punt over te laten aan het eindoordeel der Kamer en al wil men de artt. 50 C èn D in dien zin uitleggen op grond der Mem. v. Toel., daaruit volgt nog niet dat men dan de rechterlijke macht ook in een civiele vordering tegen den notaris gebonden moet achten aan het oordeel der Kamer van Toezicht. Zie daaromtrent de concl. O. M. vóór H. R. 16 Febr. 1912 W. 9330, R.spr. 220 § 34, W. P. N. R. 2203. Het O. M. meende wel dat in de procedure van art. 50 D de vraag, of de Kamer zekere handelingen terecht heeft aangemerkt als vallende onder art. 50 C, aan den rechter is onttrokken, die alleen zou hebben te beslissen of de handeling, zooals zij door de Kamer van Toezicht is gekwalificeerd, van zooveel gewicht is dat zij naast waarschuwing de straf van schorsing of ontzetting wettigt. Maar die concl. O. M. nam niet, gelijk het Hof, aan dat de President in kort geding de uitspraak der Kamer van Toezicht heeft te eerbiedigen.

Bij de hier vermelde beslissingen is te vergelijken de overweging van Rb. Utrecht 2 Nov. 1927 W. 11892, N. J. 1928 p. 1063, dat niet de Rechtbank op een vordering van een advocaat tegen zijn cliënt tot betaling van te voren overeengekomen salaris, maar de Raad van Toezicht en Discipline heeft te beoordeelen, of die overeenkomst tusschen advocaat en cliënt vereenigbaar is met de eer van den stand der advocaten. De Rechtbank liet hierop volgen dat, al mocht de Raad van Toezicht die vraag ontkennend beantwoorden en een disciplinaire straf opleggen, hierdoor de overeenkomst toch niet zou worden te niet gedaan. Dat wil m. a. w. zeggen : de

Sluiten