Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 349.

verkrijgen. Die geldigheid beeft de rechterlijke macht te onderzoeken. Anders is het, als in een administratief geding vraagpunten rijzen, die ter uitsluitende beoordeeling van daartoe aangewezen organen staan, zoodat de beslissing daarvan is gesteld buiten de bemoeienis der rechterlijke macht. Maar bij genoemde wetsbepaling is dat niet het geval.

P. 349, noot, reg. 1 v. o. — Oppenheim 5e dr. I p. 107.

P. 350, reg. 6 v. b. — Art. 391 Sv. 1886, nu art. 338.

P. 350, al. 1 i. f. — Bij „bindend" een noot: Ygl. b. v. Kon. Besluit 6 Juni 1908 W. B. A. 3085.

P. 350, al. 2, reg. 4. — Art. 153 Grw. 1887, nu art. 154.

P. 350, noot i. f. — Toevoeging: In dien zin ook Bokdewijk in Themis 1909 p. 2—3. Ygl. Oppenheim 1.1.1,5® dr. p. 149—150.

P. 351, reg. 6 v. b. — Na „D" in te voegen: no. 4 (verwijzing)

P. 351, reg. 12 v. b. — Bij „is" een noot: Vgl. Voorduin . .. Grw.... (1848) p. 331, VII0 en de samenkoppeling van „wet" en „algemeen belang" in de betrekkelijke wetsartikelen. Anders wordt de zaak, als er een rechter wordt aangewezen, bij wien men tegen de vernietiging kan opkomen. Over de vraag, of dit vanzelf zou volgen uit artt. .15 lid 2 j° 84 Ontw. 1905 Adm. Rv. vgl. Reuyl in^R. Mag. 1906 p. 250.

P. 351, tekst, reg. 9 v. o. — Na „e" in te voegen: p. 484

P. 351, tekst, reg. 8 v. o. — Na „XVII" toe te voegen: p. 632, no. 38, al. 2, waarbij vgl. p. 631 noot.

81 A. Nu de Hinderwet [Stbl. 1896 no. 222] niet alleen in artt. 1, 2 en 14 bepaalt, wanneer iemand een vergunning noodig heeft tot het exploiteeren eener inrichting, doch ook aangeeft tot welk gezag men zich daarbij heeft te wenden en op welke wijze beroep openstaat tegen de beslissingen dier autoriteiten, zou het met die bepalingen in strijd zijn, indien de rechter geen rekening hield met de beslissingen dier autoriteiten.

H. R. 23 Maart 1917 W. 10128, N. J. 1917 p. 449, W. B. A. 3577. Zoo ook meende de concl. O. M.: uit het geheele samenstel der Hinderwet blijkt dat de eindbeslissing is voorbehouden

Sluiten