Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 353.

P. 353, reg. 16 v. o. — Art. 23 Leerplichtwet, nu art. 22 (tekst

1921 Stbl. 1341).

P. 353, reg. 15 v. o. — „en 17" vervalt ingevolge wetswijziging. P. 353, reg. 12 v. o. — In plaats van „artt. 16 of 17" lees nu: art. 16.

P. 353, no. 86 i. f. — Toevoeging: Ygl. H. R. 15 Jan. 1912, bij Inl. p. 186 als no. 15 A onder a vermeld.

86 A. De strafrechter is bij toepassing van art. 380 Invaliditeitswet 1913 Stbl. 205 niet gebonden aan de met betrekking tot den verzekeringsplicht door den Raad van Arbeid blijkens het uitreiken eener rentekaart toegedane opvatting.

Rb. Winschoten 21 Jan. 1921 W. 10808. — Vgl. v. Asch v. Wijck in W. 10812 p. 4.

P. 353 reg. 6 v. o. — Na „is" in te voegen: (afgezien van het door overlegging dier beslissing hem geleverde bewijs, waaromtrent vgl. voor administratieve akten Asser-Anema, Handl. N. B. R. Y, 2e dr. p. 126—128, 143)

P. 354, reg. 2 v. b. — Na „inhoudt V in te voegen: Insgelijks

voor Duitschland Strupp in A. ö. R. 27 p. 84—86 v. b. P. 354, al. 1 i. f. — Toevoeging:, p. 632, no. 38 al. 2 ja p. 631 noot. P. 354, tekst, reg. 3 v. o. — Na „hiervóór" in te voegen: (no.83 echter als beslissing over hetgeen zijn zal, steunend op hetgeen rechtens is)

P. 354, tekst, reg. 2 v. o. — Toevoeging: Ygl. ook boven bij

Inl. p. 298 noot, reg. 6 v. o.

P. 354, noot. — Toevoeging: Vgl. art. 16 dier wet, tekst 1922

Stbl. 37.

P. 355, reg. 3 v. b. — Bij „zaak" een noot: Deze gebondenheid

is niet in strijd met de onafhankelijkheid der rechterlijke macht

van de administratie. Zij heeft ook niets te maken met de vraag, of de rechter verplicht is aan de administratie bijstand te verleenen in het vervullen harer taak, welke vraag in Duitschland door sommigen bevestigend is beantwoord, maar daarentegen ontkennend (behoudens het geval eenei speciale

Sluiten