Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 373.

P. 373, reg. 7 v. b. — Na „openbaarheid" in te voegen: waarover ook v. Doorninck 1. 1. p. 541—542, 550, 551 v. o.—556

P. 373, tekst, reg. 11 v. o. — Na „verschil" in te voegen: Ygl. ook Gombault in T. v. S. 27 p. 98, die echter niet uiteenhoudt het beslissen van een geschil als rechter en de beslissing, die de administratie heeft te nemen, alvorens tot uitvoering eener verordening over te gaan. Ook laatstbedoelde beslissing kan steunen op het constateeren van den feitelijken toestand, zonder dat zij behoeft te leiden tot een „eenzijdig rechtens opleggen" van lasten.

P. 374, reg. 13 v. b. — Bij „115" een noot: Het bij Inl. p. 356 vermelde arr. H. R. 29 Nov. 1915, W. 9895, acht in die bepalingen het opleggen van onderhoudsplicht opgesloten. Zoo ook Hoog in Bijdr. St.best. 19 p. 249—250. Ygl. Ktg. Enschedé 18 Mei 1916 W. 10131.

P. 374, reg. 16 v. b. — Bij „a" een noot: Ygl. v. Doorninck 1.1. p. 558—559; Hoog 1. 1.

P. 374, reg. 16 v. o. — Na „nt. 1," in te voegen: Gombault in T. v. S. 27 p. 123—127, 29 p. 89—91,

P. 374, reg. 1 v. o. — Toevoeging: Voor onderhoudsplicht naar het Noord-Hollandsche reglement vgl. Rb. Amsterdam 17 Dec. 1917, bij Inl. p. 371 geciteerd.

P. 376, al. 2 i. f. — Toevoeging: Intusschen overwoog H. R. 12 Juni 1911 (bij Inl. p. 356 geciteerd) in het slot van zijn arrest dat de beoordeeling of een onderhoudsplicht bij een legger terecht is opgelegd, behoort [d. w. z. uitsluitend behoort] bij het administratief gezag.

P. 376, reg. 1 v. o. — Toevoeging: Ygl. v. Doorninck 1. 1. p. 555—561.

P. 377, a i. f. — Schepel 2e dr. p. 315—316.

P. 377, b aanhef. — Artt. 391, 394 en 395 Sv. 1886, zie nu artt. 338 vv. Sv.

P. 377, tekst, reg. 7 v. o. — Bij „vindt" een noot: Vgl. o a. hierna de noot bij Inl. p. 379.

Léon's Rspr., II, 1, R. O., s. jj

Sluiten