Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ö1J

P. 440.

der verplichting van den Staat tot betaling der soldij en dat deze beoordeeling, die de Regeeringsdaad voor het overige on aangetast liet, alleen invloed heeft op de gevolgen dier daad ten opzichte van eischers schuldvordering tegen den Staat. De opmerking Inl. p. 440 v. b. gemaakt, geldt niet mede voor de procedure over de riddersoldij, omdat het daarin de vraag was of het geven van ontslag behoorde tot de competentie van den Gouverneur-Generaal, terwijl een ontslag, gegeven door hem, die daartoe niet competent is, radikaal nietig is. — Voor het overige kan de juistheid der beschouwing van het Hof te Leeuwarden in 1896 en van den H. R. in 1908 dat bij toewijzing der vordering het besluit tot ontslag onaangetast bleef, worden betwijfeld, zie Inl. p. 447 noot 2.

P. 440, reg. 6 v. o. — In plaats van „ze" lees: de koeien

P. 441. § 3 (In de jurisprudentie aangenomen onderscheidingen).

P. 442, tekst v. o. — Art. 4 Sv. 1886 (nu vervallen).

P. 442 noot. — Deze blzz. zijn in de nieuwste uitgaven van Haukiou's Précis niet overgenomen.

P. 444, reg. 9 v. b. — Na „R. O." in te voegen: D no. 20

P. 444 al. 1 i. f. Toevoeging: Ook Rb. Leeuwarden 11 April 1929 N. J. 1930 p. 114 stelde het krachteloos verklaren eener ambtsdaad en het buiten effekt stellen daarvan ten aanzien van hem die tegen de daad opkomt, met elkaar gelijk, hoewel een krachtelooze handeling het beoogde effekt mist, dus niet meer buiten effekt is te stellen. Meer logisch ware het wegens de op dit punt bestaande spraakverwarring de dagvaarding die met aanvoering der krachteloosheid buiten effekt stellen verlangt, uit te leggen als verlangend een krachteloosverklaring. Zoo legde omgekeerd H. R. 27 Nov. 1929 W. 12077, N. J. 1930 p. 174 (vgl. de noot E. M. M. p. 177) een vanonwaardeverklaring van een beslag uit als bedoelend de opheffing daarvan.

P. 445, reg. 2 v. b. — Toevoeging: Vgl. nog Rb. Roermond 20 Jan. 1910 W. P. N. R. 2114.

P. 445 noot, al. 2, reg. 5 v. o. — In plaats van „§ 4" lees:

Sluiten