Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m

P. 472.

over de bij hem beweerde onwettigheid heeft gedaan. Eti hierop zou dan een uitzondering kunnen worden aangenomen voor het geval dat de onwettigheid naar's rechters oordeel in de gegeven omstandigheden van zoo weinig belang was dat het beroep er op als chicane is te beschouwen. Yerder moet de rechterlijke beslissing dat de bij bestuursdaad opgelegde verplichting wegens onwettigheid dier daad niet bestaat, meebrengen, dat de betrokkene aan die daad evenmin rechten kan ontleenen.

In Frankrijk Jèze, Les Principes 3e dr. I (1925) p. 68—107, II (1930) p. 287—342, III (1926) p. 210—276 (vgl. Revue du droit public 1922 p. 386—444 jis p. 381—385, 1913 p. 294— 331, 1912 p. 718—724); Dug-uit, Traité 2e dr. III (1923) p. 713— 735, die p. 734—735 Fransche en Italiaansche schrijvers noemt, waaronder L. Alcindor, Des différentes espèces de nullités des actes administratifs, diss. Parijs 1912. Deze vermeldt p. 6 de weinige oudere Fransche litteratuur. Zie van Alcindor diens p. 108.

P. 473 noot. — De wet van 1920 Stbl. 923 heeft het vereischte der evenredigheid in art. 254 oud vervangen door dat van matige winst. Ygl. art. II wet 1929 Stbl. 230.

P. 474, al. 1 i. f. — Toevoeging: Wat daden van voluntaire jurisdiktie betreft, vgl. H. R. 21 Nov. 1924 W. 11403, N. J. 1925 p. 270: een rechterlijke beschikking mag niet, op grond dat zij te vroeg is gegeven, als niet bestaande worden aangemerkt; zij staat dan enkel bloot aan vernietiging door den hoogeren rechter. — Een daad van voluntaire jurisdiktie is b.v. de in art. 65 (2°) oud Armenwet 1912 (nu artt. 64—66) bedoelde vaststelling van het bedrag, in te houden van hetgeen de onderhoudsplichtige van een derde heeft te vorderen. Art. 65 oud schreef, zonder bedreiging van nietigheid, voor dat de ondersteunde daarbij moest worden gehoord. Was dat nagelaten, dan geen nietigheid: H. R. 28 Aug. 1925 W. 11443, N. J. 1925 p. 1123, overwegend dat vaak dit hooren onmogelijk of een zinledige formaliteit is. Zie nu art. 65, 2 (3°).

Sluiten