Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jölj

P. 525.

P. 525 reg. 3 v. b. — Na „H. R." in te voegen: 12 Maart 1928 W. 11820 p. 3 kol. 2—3, N. J. 1928 p. 833 (met noot 1 Taverne p. 835), W. v. G. 7 p. 236 (vgl. Yos in W. v. G. 8 p. 90 kol. 1 v. o.);

P. 525 noot, reg. 3. — Na „is" in te voegen: (vgl. Hof 's-Gravenhage 28 Juni 1909 W. 8904, P. v. J. 899, G.st. 3032, 10°, W. B. A. 3143)

P. 525 noot, reg. 14. — Na „artikelen" in te voegen: (vgl. R. Kranenburg, Het Ned. Staatsrecht, II, 3e dr. 1930, p. 240, en zie het boven bij Inl. p.. 525 tekst vermelde arrest H. R. van 1928; vgl. voorts Oppenheim Gem.recht 5e dr. I p. 324—325; J. Bool, De Gemeentewet, 1930, p. 50—51)

P. 526 al. 4 i. f. — Toevoeging: Bij het voorafgaande vgl. Boasson 1. 1. p. 95—98. Hij wijst, p. 56, op een arrest H. R. van 11 Maart 1901 W. 7578, R.spr. 187 § 58, v. d. Hon. G. Z. 46 p. 105, P. v. J. 1901 no. 36, W. B. A. 2713, waarbij is overwogen dat zekere bepaling in een provinciaal reglement het provinciaal belang betrof (vgl. B. 1.1. p. 78). Dat deed ook voor een militaire verordening, steunend op art. 22 wet 1899 Stbl. 128, H. R. 14 Okt. 1918 W. 10323 p. 1—2, N. J. 1918 p. 1098. — Rb. Amsterdam 9 Maart 1914 W. 9705, W. B. A. 3417, sloot zich in bet algemeen aan bij de in dit no. 4 der Inl. vermelde jurisprudentie en overwoog 1° dat art. 3 lid 1 (oud) wet 1900 Stbl. 118 [zie nu art. 7 dier wet, tekst 1918 Stbl. 99] voor het daarin bedoelde onderwerp geen wijziging brengt, 2° dat een bepaling in een provinciale verordening van later dagteekening dan zeker Koninklijk besluit, door den rechter wel wegens strijd met dat Koninklijk besluit buiten toepassing kan worden gelaten, doch niet op grond dat die bepaling voorziet in een onderwerp, bij dat besluit geregeld. Dit vonnis is bevestigd door Hof Amsterdam 24 Jan. 1916 W. 9914, N. J. 1916 p. 981. Of deze beslissingen (waarbij vgl. Inl. p. 526 v. o.) voldoende rekening hebben gehouden met het vereischte van genoemd art. 3 lid 1 dat de voorziening niet aan een algemeenen maatregel is op-

Sluiten