Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 538.

dat hij zich afvraagt, of de verordening een der in dat artikel genoemde belangen betreft, wat de Hooge Raad als identiek beschouwt met de vraag, of zij vereischt is voor een dier belangen (in het algemeen voor de gemeentehuishouding). Boasson zelf wijst p. 71 op het Inl. p. 523 vermelde arrest van 22 Jan. 1900, overwegend dat de voorschriften het gebruik der werken betreffen en tot verzekering daarvan kunnen strekken.

P. 538 tekst, reg. 9—8 v. o. — Oppenheim 5e dr. I p. 329.

P. 539 al. 2 i. f. — Schepel 2e dr. p. 78—80.

P. 539 tekst, reg. 15 v. o. — Art. 121 Grw. 1887, nu 122.

P. 539 tekst, reg. 12 v. o. — Bij „beroept" een noot: Dat doet ook Baumann in G.st. 3142 (9°).

P. 539 tekst, reg. 8 v. o. — In plaats van „131" lees: 134.

P. 539 noot. — Toevoeging: Als Caroli en de Redaktie W. B. A. 2805 ook Boasson p. 129 en E. M. M(eijers) in W. P. N. R. 2215 p. 286—287. B. schijnt 1. 1. zijn eigen tegenstelling tusschen de mogelijkheid van in abstracto en in concreto bevorderlijk zijn te hebben vergeten. Tegen Meijers is te zeggen dat men, zonder de doelmatigheid in het gegeven geval van zekeren maatregel ter bevordering van een bepaald belang te onderzoeken, kan nagaan of die maatregel onder geen omstandigheden voor die bevordering in aanmerking kan komen. Vooral dan is dit duidelijk, als de beslissing ontkennend luidt. In het omgekeerde geval gebeurt het wel (althans in de buitenlandsche administratieve rechtspraak) dat tevens de doelmatigheidsvraag wordt onderzocht. Al is dat niet in den haak, praktisch schaadt het dan niet, als men enkel let op het gegeven geval, omdat bij de hier onderstelde beslissing de administratieve maatregel (of de verordening) wordt gehandhaafd en er dus geen belemmering in de administratie is te duchten. Maar het gevaar ligt in de consequentie voor het andere geval: hij, die zich voor het eene gerechtigd acht tot beoordeeling der doelmatigheid, zal allicht geneigd zijn zich daartoe ook gerechtigd te achten, als dat leidt tot ontkenning

Sluiten