Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 552.

zou zijn, als er geen voorschrift van het Distriktshoofd ware geweest, waarmee dan ook een zelfstandig onderzoek door den rechter niet had kunnen strijden.

P. 553 al. 1 i. f. — Toevoeging: Zie ook (1°) H. R. 7 Febr. 1910 W. 8987, P. v. J. 938: de noodzakelijkheid of wenschelijkheid eener ministerieele beschikking, genomen ingevolge artt. 40 j° 44 Kon. Besluit 1896 Stbl. 104 [gewijzigd 1907 Stbl. 27, zie nu 1911 Stbl. 260], staat geheel ter beoordeeling van den aangewezen Minister; (2°) H. R. 28 Nov. 1892, Inl. p. 254 geciteerd, (3°) H. R. 4 Mei 1858, Inl. p. 364 geciteerd, (4°) het slot van het vonnis Rb. Amsterdam 19 Febr. 1917 "W. 10178, N. J. 1918 p. 136: de rechter mag niet beoordeelen of door het militair gezag krachtens de wet van 1896 Stbl. 71 voor inundatie verrichte insnijdingen daarvoor noodig waren; (5°) de vierde rechtsoverweging van Rb. Amsterdam 30 April 1912 W. 9328, G.st. 3167 (9°), W. B. A. 3286, W. P. N. R. 2250.

P. 554 no. 18 i. f. — Toevoeging: Bij dit no. vgl. Boasson p. 116 noot, waarbij is op te merken dat in het hier bedoelde art. 4 van het dekreet van 1808 „pourra" afhankelijk is gesteld van „lorsque" etc. —, Boasson p. 312 v. b. vermeldt beslissingen van den Franschen Conseil d'Etat, die weigerden te beoordeelen of een maatregel is in het belang van den publieken dienst.

P. 555, no. 19 i. f. — Toevoeging: Bij dit no. vgl. (1°) Boasson p. 107—108,(2°) Rb. Breda 15 April 1902 W. 7793, G.st. 2664, W. B. A. 2781, bevestigd door Hof's-Hertogenbosch 24 Nov. 1903 W. 8023, G.st. 2743, W. B. A. 2857: een grondeigenaar, op wiens openbaren weg B. en W. gras hadden afgestoken, verlangde herstel, bewerend dat het afsteken onnoodig was. De Rechtbank overwoog dat den burgerlijken rechter geen oordeel toekomt over de maatregelen, die B. en W. noodig achten voor veiligheid en onderhoud van openbare wegen.

P. 556 no. 20 i. f. — Toevoeging: Bij dit no. vgl. Boasson p. 119—122 jis p. 367—369 (zie hierna bij Inl. p. 557 reg. 1 v. b.) en Peeels in A. ö. R. 45, N. F. 6, p. 93—107.

Sluiten