Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 599.

(vgl. Vos in Themis 1911 p. 373 — 386; Boasson p. 353—355, zie zijn p. 355—356 over Amerikaanscbe jurisprudentie)

P. 599 noot 1, reg. 9—10 en 12 — 13. — Hauriou, lle dr. (1927) p. 974—975 jis p. 122—128; Laferrière, 2e dr. I p. 308—311, respektievelijk II p. 423—427 (vgl. p. 568—570).

P. 599 noot 1, al. 1 i. f. — Hauriou, lle dr. p. 400. — Na „no. 35" toe te voegen: en de daarbij geciteerden; v. Laun 1.1., speciaal p. 168—169, 171 -175. Zie nog Vos in Themis 1911 p. 66—80 en p. 387—390 noot; Boasson p. 312 ja p. 352, vgl. zijn p. 283—353, 410.

P. 600 tekst, reg. 2 v. o. — „kwesties" een noot: Uit het hier in de Inl. gezegde leidt Boasson p 3 ten onrechte af dat ik er vrede mee zou hebben, als men enkel de bedoelde kwesties zou doen vallen buiten het gebied van den administratieven rechter. Dat is een verkeerde toepassing van het argumeDtum a contrario. Ik heb mij hier in de Inl. niet uitgelaten over andere geschilpunten, maar p. 597 —599 aangeduid dat de wijze van samenstelling der administratiefrechterlijke colleges van veel belang is voor de beantwoording der z.g. beleidskwestie. Ygl. voorts o. a. Inl. p. 592—593 noot 3, p. 607 noot 2, p. 610— 611 noot 3.

P. 600 tekst i. f. — Toevoeging: Ygl. Struyckenhi R. Mag. 1912 p. 561; Boasson p. 398 — 399 ja p. 400 v. o.

P. 600 noot 1, reg. 5 v. o. — Na ,,1848)," in te voegen: die van 29 Juni 1909 D. Jur. Zeit. 1910 kol. 310 (gebruik van de Poolsche taal)

P. 600 noot 1, reg. 2 v. o. —Na „lijkverbranding)" in te voegen: Ygl. nog die van 2 April 1909 1. 1. 54 p. 248, betreffend sexueele voorlichting, enz. en de door Boasson in W. B. A. 3322 vermelde van 22 Sept. 1908 over tooneelcensuur voor een stuk met politieke strekking.

P. 601 noot bij p. 600. — Toevoeging: Volgens Baumgart 1. 1. p. 103 vv. neigt de Conseil d'Etat in Frankrijk er toe juist dan in doelmatigheidskwesties controle uit te oefenen, als

Sluiten