Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-DIJ

P. 659.

den verkooper dat hij tot levering niet in staat was, aldus dat die clausule niet toepasselijk is, als blijkt dat de kennisgeving in strijd met de waarheid is geschied, daar dit tegen de goede trouw is, zoodat de clausule slechts strekt om den bewijslast op dit punt over te brengen op den kooper. — Verder vgl. Ktg. Leeuwarden 2 Okt. 1915 R. B. A. 7 p. 6 naar aanleiding van een onduidelijk gesteld contract.

P. 660 reg. 2—3 v. b. — In plaats van „nos. 30 en 31 j° 34" lees: no. 7, verwijzing naar Themis 1920, alwaar zie p. 14 noot 77, p. 18—20.

P. 660 reg. 5 v. b. — Het teeken ,,1)" is te schrappen. P. 660 no. 63 i. f. — Toevoeging: Zie voorts Hof Arnhem 17 Jan. 1923 W. 11058, N. J. 1923 p. 993: bij de contractueele voorwaarde dat partij een stuk grond'noodig heeft voor haar fabriek, heeft de rechter te onderzoeken of zij dien grond tot dat doel noodig heeft. Vgl. Hof 's-Gravenhage 29 Maart 1912 W. 9434 over .vermindering van erfpacht of het vervallen der uitgifte van erfpacht, ingeval de eigenaar den grond zelf noodig mocht hebben, als zijnde dit hem bij het contract overgelaten.

P. 660 noot. — Deze noot is te schrappen.

P. 661 na no. 64.

64 A. Het geven van orders, als bevorderlijk voor den goeden gang van zaken in een werkplaats, dus strekkend tot handhaving der orde aldaar, is enkel ter beoordeeling van den werk-

. gever. Zulk een order kan niet in striid zijn met de goede trouw bij de uitvoering van het contract.

Rb. Amsterdam 8 Jan. 1909 W. 8985.

64 B. Over een arbeidscontract met beding van tantièmes, waarbij de werkgever zich voorbehoudt de bedragen van verliezen en reserves vast te stellen, zie Ktg. Amsterdam 24 April 1917 W. 10128.

P. 662 ïeg. 13 v. b. — Bij „kan" een noot: Vgl. Stheeman in

Sluiten