Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

til!

P. 684.

Pres. Rb. Utrecht 23 Mei 1929 W. 12046, N. J. 1930 p. 134, hield zich voor onbevoegd kennis te nemen van een vordering tot het buiten werking stellen van een (door den Burgemeester genomen en op art. 94 Sv. steunenden) maatregel van publiekrechtelijken aard, daargelaten de wenschelijkheid of noodzakelijkheid en zelfs de wettigheid van den maatregel.

Pres. Rb. Rotterdam 10 Okt. 1916 W. 10045, N. J. 1917 p. 749, achtte zich bevoegd een waterschap te gelasten in het waterschapsbelang ondernomen handelingen, waarvan eischer beweerde dat zij in strijd waren met zijn eigendomsrecht, te staken. Insgelijks in appèl Hof 's-Gravenhage 22 Dec. 1916 W. 10137.

Vgl. nog Pres. Raad v. Just. Soerabaja 20 Maart 1916 Ind. Tijdschr. v. h. Recht 109 p. 279' (291).

P. 685 reg. 5 v. b. — Na „2763" in te voegen: Zie ook Rb. Utrecht 14 Juni 1922 W. 10967, N. J. 1923 p. 668: de rechteilijke macht kan overheidshandelingen, die in strijd met de wet een burgerlijk recht schenden, buiten effekt stellen. Dit vonnis betrof de nu vervallen Huuraanzeggingswet 1921 Stbl. 70.

P. 687 noot 2. — Oppenheim 5e dr. I p. 779—819.

P. 690 al. 1 i. f. - Toevoeging: Rb. 's-Gravenhage 10 Febr. 1925 W. 11468 overwoog in de zaak van de Strooppot dat de rechterlijke macht, competent in een op art. 1401 B. W. steunende vordering tegen den Staat wegens het uitvoeren van werken, waai dooi eischer schade heeft geleden, herstel in den vorigen toestand mag bevelen, daarom den Staat ook mag voorschrijven onnoodige verzanding van een vaarwater, door het werk veroorzaakt. op te heffen en dat zij den eischer (een partikulier) kan machtigen in te grijpen in dat deel der staatstaak. — Hiertegenover zou ik willen vragen: al mag de rechterlijke macht te dien aanzien bevelen geven, wettigt dit elk door haar dienstig geacht bevel ? En zou zij zelfs de uitvoering der Staatstaak voor een deel mogen opdragen aan een partikulier? Mij dunkt dat het stellen dezer vragen haar ontkennende beant-

Léon's Rspr., II, 1, R. O., s.

Sluiten