Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 701.

Belgique Judiciaire 1927 kol. 163 — 177, die de in Frankrijk heerschende leer bestrijdt.

P. 701 noot 2. — Toevoeging: Bij R. Mag. 1912 p. 437 noot 2 ygl. het overzicht der Fransche jurisprudentie bij D. P. 1928. 3. 71. Sedert nog in den zin der in Frankrijk heerschende jurisprudentie (waarvoor vgl. nog Dalloz, Rép. prat. v° Lois et décrets nos. 236 vv.) Rb. Seine ] 7 Juli 1929 D. hebd. 1929 p. 535, doch anders Rb. Seine 29 Juni 1929 1. 1. p. 565.

P. 702 reg. 17 v. b. — Jèze, vgl. nu zijn Principes 1.1. p. 135— 140, 187—189.

P. 702 tekst, reg. 9 èn 5 v. o. — Bij het daar over Duguit gezegde een noot: Dit geldt den eersten druk van zijn Traité, vgl. hierna bij Inl. p. 703 reg. 9 v. b.

P. 702 noot. — Toevoeging: Afgezien van dat geval vgl. hierna hij Inl. p. 703 oude noot.

P. 703 reg. 2 v. b. — Bij „gelaten" een noot: Daarover zie diss. Hymans v. d. Bergh p. 262—282. — Vgl. nog de kritiek door Bonnecase, p. 229 van zijn Suppl. II (1925) op Baudry-Lacantinerie's Traité, uitgeoefend op de p. 146—159 door Bonnecase uiteengezette leer van Jèze en Duguit over de „situations légales" en „individuelies" in verband met het overgangsrecht en Bonnecase's eigen leer over de abstrakte en konkreete rechtsverhoudingen 1. 1. p. 246—249. Die leer is m. i. op zich zelf juist (vgl. Inl. p. 703 in no. 6), maar B. vereenzelvigt haar ten onrechte met die der terugwerkende kracht, dezen term nemend in den ruimen zin, omdat dit z. i. strookt met het doel van art. 2 C. c.: reaktie tegen de wetgeving der Fransche Revolutie (vgl. B. p. 54—74). Die wetgeving heeft echter zelfs terugwerkende kracht in den engen zin aanvaard, zoodat uit het doel van art. 2 C. c. om tegen die wetgeving te reageeren, niet volgt dat het woord „rétroagir" daar in ruimen zin is gebezigd. Bij Bonnecase p. 78 vgl. artt. 7—8 der wet van 19 pluviose V, die ten opzichte van de wet van 17 nivose II van „effet rétroactif" in de enge beteekenis spraken. — Neemt

Sluiten