Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«1!

Bij

P. 703.

men met B. p. 269 aan dat een nieuwe wetsbepaling toepasselijk wordt, als er geen belang bestaat bij toepassing der oude wet (wat B. bet geval acht te zijn, indien er geen bevoegdheid, maar enkel een verplichting aan de oude wet wordt ontleepd, zooals bij de taak van een voogd), dan nog is dit niet toe tepassen bij de rechterlijke competentie, omdat de procespartijen een redelijk belang er bij hebben de kosten te vermijden, die overbrenging eener aanhangige zaak naar een ander gerecht meebrengt, vaak ook belang hebben bij het beslissen der zaak door den te voren al geadieerden rechter (vgl. over de kwestie van het belang bij de competentie naar oude of nieuwe wet, 11. Mag. 1912 p. 467—469).

P. 708 reg. 9 v. b. — Hierbij een noot: Het Inl. no. 6 i. f. gezegde wordt door Duguit, die reeds vroeger afweek van de in Frankrijk heerschende leer, erkend in den 2n dr. van zijn Traité II p. 212—213. Daar beweert hij zelfs dat het verleenen van terugwerkende kracht aan de nieuwe competentiewet door den wetgever zelf, die zijn competentiewet toepasselijk verklaart op reeds aanhangige gedingen, strijdt met het hoogere recht waaraan die wetgever is gebonden en dat zulk een bepaling om die reden niet bindt. Dit hangt samen met D.'s leer over onverbindende wetten. Maar al erkent men het bestaan van een den wetgever bindend recht, dan kan men (afgezien van de vraag naar zijn sanktie) nog betwijfelen of daarmee de wetgever in strijd komt, die de nieuwe competentiewat op reeds te voren aanhangige gedingen toepasselijk verklaart. Buitendien vgl. R. Mag. 1912 p. 449—451 over de vraag, of men dit terugwerkende kracht moet noemen.

P. 703 noot. — Toevoeging: Vgl., hoewel het hier geen twijfel gold over de uitlegging der oude wet, Rb. 's-Gravenhage 13 Maart 1923 W. 11305, N. J. 1924 p. 235. De Rechtbank weigerde de nieuwe competentiebepaling toe te passen, nu zij incompetent was naar het bij het aanhangig maken der zaak geldende art. 262 oud B. W. (bij vergissing spreekt het vonnis

m

Sluiten