Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij

P. 105.

- Zie nu artt. 438 a, 721 lid 2, 727 lid 2, 758 lid 2 en 770 a lid 2 Rv. naar art. 136, II0 der Ambtenarenwet 1929 Stbl. 530.

P. 107. Na no. 19 toe te voegen: 19 A. Zie bij R. O. p. 77 F no. 2 e.

P. 112 reg. 13 v. b. — Na „p. 62" in te voegen: bevestigd door Hof s-Gravenhage 15 Dec. 1924 W. 11299, overwegend als vermeld bij Inl. p. 682. Tegen dit arrest is het beroep in cassatie verworpen door H. R. 26 Juni 1925 N. J. 1925 p. 973.

P. 112. Na no. 26 toe te voegen: 26 A. Zie voor een naar aanleiding der Distributiewet 1916 ingestelde vordering tot nietigverklaring, althans vernietiging van koopovereenkomsten boven den maximumprijs en tot teruggaaf van het betaalde, Hof 's-Hertogenbosch 24 April 1923 W. 11135, N. J. 1924 p. 445. Hier was de terugvordering een accessoir van eerstgemelden eisch, terwijl zij de eenige vordering was in de zaak, berecht door het bij R. O. p. 81 no. 6 i. f. vermelde arrest Hof's-Gravenhage van 14 Dec. 1925 W. 11490. Ygl. R. O. p. 72 v. b.

P. 113 reg. 14—13 v. o. — Haüriou lle dr. p. 722—724.

P. 113 reg. 1 v. o.—p. 114 reg. 2 v. b. — Fleiner86 dr. p. 361— 366; O. Mayer 3e dr. II p. 105 noot26jis p. 56—57, 97 (2e dr. p. 169 en het hier in de R. O. bedoelde deel der noot 11 op p. 186—187 zijn niet overgenomen in den 3n dr.).

P. 114 reg. 16 v. b. — Na „beslissingen" in te voegen: Ygl. echter ook G.st. 4065 (12°).

P. 115 reg. 2—3 v. b. — Zie bij R. O. p. 113—114.

P. 115 reg. 16 v. o. — Na „no. 8" in te voegen: Vgl. voor Dnitschland RG. 5 Jan. 1926 E. Z. S. 112 p. 269.

P. 116 no. 30 i. f. en p. 118 reg. 10 v. o. — Deze plaatsen van O. Mayer zijn niet overgenomen in den 3n dr.

P. 119 reg. 18. — O. Mayer 3e dr. II p. 102—103, 247.

P. 119 reg. 4 v. o. — In plaats van „828" lees: 838.

P. 121 reg. 8 v. 'd. — Bij „Gem.wet" een noot: Deze bepaling vervalt in den nieuwen tekst dier wet (Bijl" Handn Tweede Kamer 1929—1930 no. 45).

P. 124 reg. 3 v. o. - In plaats van „D no. 1" lees: F no. la

Sluiten