Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 207.

ring is niet altijd gelijk aan die der aan haar ten grondslag liggende bestaande schuldvordering en nog minder aan die eener in de toekomst mogelijk te ontstane schuldvordering. Zie Hof's-Hertogenbosch 25 Okt. 1927 W. 11867: is een besluit der ledenvergadering eener vereeniging tot het heffen van een omslag later zóó gewijzigd dat slechts de helft van het eerst vastgestelde bedrag zal worden omgeslagen en de tweede helft na een hiertoe te nemen besluit der vergadering, dan hangt van dit toekomstige besluit de verschuldigdheid der tweede helft af, zoodat daarover geen beslissing kan worden gegeven op een vordering tegen een lid tot betaling der eeiste helft (tei wijl nog geen tweede' besluit was genomen). Die vordering heeft dus slechts de waarde dezer eerste helft. Tegen dit arrest is het beroep in cassatie verworpen door H. R. 22 Nov. 1928, te vermelden bij R. O. p. 505 op art. 54 no. 2 onder c, welk arrest is gemotiveerd met de uitlegging van het woord „hoofdsom" in dat no. 2. De in gelijken zin als Hof en H. R. ten opzichte der beslissing genomen concl. O. M. bij den H. R. gaf beide motieven (dat van het Hof en dat, overgenomen door den H. R.). — Het hier bedoelde geval staat niet gelijk met dat eener termijnvordering. Al hangt bij zulk eene het verschuldigd worden van een lateren termijn af van een nog onzekere toekomstige gebeurtenis, toch is er dan dadelijk een recht ontstaan op eventueele latere termijnen.

P. 208 reg. 8 v. b. — Toevoeging: Dat deed ook H. R. 22 Nov.

1928, bij R. O. p. 505 op art. 54 no. 2 onder c te vermelden. P 209 reg. 15 v. o. — Toevoeging: Zie voorts 1° Ktg. Gelder' malsen 30 Okt. 1925, bij R. O. p. 364 no. 20 A te vermelden, in welke zaak uit de conclusie van repliek bleek dat de ingestelde vordering tot teruggaaf van geleend kapitaal mede insloot die tot erkenning van bij de leening bedongen interessen ad 5 pCt., 2° Rb. 's-Gravenhage 8 Jan. 1924 W. 11445 p. 6 kol. 2 v. b., N. J. 1926 p. 388, van oordeel dat de terugvordering van f 200, betaald ter voldoening van twee der drie

Sluiten