Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 357.

later de rest. Maar ook in het stelsel van den Kantonrechter dat er geen gedeelte was gevorderd en eischer zijn schuldvordering had gereduceerd, paste de hier bedoelde meening niet bij die dat het onverschillig was of eischer aan zijn beperking was gebonden. Immers aanvaardt men die gebondenheid, als men aanneemt dat eischer in de latere vordering voor het restant wegens de vroegere reduktie niet ontvankelijk moet worden verklaard. — In gevallen als dit van twijfel, of er is beperking van schuld- dan wel van rechtsvordering, moet m.i. dit laatste worden aangenomen, daar het prijsgeven eener schuldvordering kwalijk kan worden aangenomen, als niet blijkt dat dit is bedoeld.

Bij dit no. 15 a vgl. no. 20 A (bij R. O. p. 364) en no. 21a (R. O. p. 364-365). Zie ook R. O. p. 196.

P. 359 reg. 1 v. o. — Toevoeging: Een vonnis van een Kantonrechter die, evenals was geschied in het R. O. p. 359 vermelde vonnis van 1907, zich onbevoegd had verklaard op overweging dat er bij compensatie niet is gevorderd een restant, maar het verschil tusschen twee (schuld)vorderingen, hier beide boven de f 200, is vernietigd door Rb. Rotterdam 30 Sept. 1925 W. 11425, omdat de compensatie van rechtswege werkt, zoodat de gevorderde som van minder dan f 200 niet was een deel eener grootere inschuld. Zoo ook Ktg. Rotterdam 15 Nov. 1929 N. J. 1930 p. 551.

P. 364 no. 20 i. f. — Toevoeging: Vgl. het bij R. O. p. 367 te citeeren vonnis Ktg. 's-Gravenhage van 19 Juni 1925.

20 A. Vordert eischer teruggaaf van geleende f 200 en legt hij na ontkenning der leening bij repliek over een schuldbekentenis voor f 200 — die geen oorzaak vermeldt, maar wel beding van 5% rente 'sjaars —en hij deelt tevens mee geen rente te hebben gevorderd met het oog op art. 38 alsook dat gedaagde in ongeveer drie jaar geen rente heeft betaald, dan is er een onverbrekelijk verband tusschen hoofdsom en interessen,

lieid niet den invloed heeft om het aanspreken tot gedeeltelijke betaling mogelijk te maken. Want die mogelijkheid hing enkel af van de vraag der deelbaarheid

Sluiten