Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bil

P. 365.

derlijk voorgedragen. De Kantonrechter zag hierin vermenging van acties met het gevolg dat hij geroepen werd over haar samengevoegd bedrag te oordeelen zoodat, nu dit bedrag de f 200 te boven ging, hij onbevoegd was. — M. i. deed eischers repliek uitkomen dat hij de twee vorderingen afzonderlijk hield en was er over twee, niet over ééne rechtsvordering te beslissen. De hier gevolgde wijze van procedeeren kon geen invloed hebben op de competentie.

P. 365 reg. 17 v. b. — Toevoeging: en no. 20, voorts op dit art. 38 C nos. 11 en 15—a.

Zelfs ingeval de rente, enz. meer dan f 200 bedraagt.

P. 366 reg. 13 v. o. — Toevoeging: Zie ook H. R. 19Nov. 1926 (bij p. 344 geciteerd) onder b in het arrest: mits minder (niet meer) dan f 200 worde gevorderd mag de Kantonrechter kennis nemen van vorderingen o. a. tot betaling van renten, ook al bedraagt de rente meer dan f 200.

P. 367 reg. 1 v. o. — Na „no. 4" in te voegen: Ktg. 's-Gravenhage ■ 19 Juni 1925 W. 11505 overwoog dat een ambtenaar, die f 9.15 van het Rijk vorderde, stellend dat zijn jaarlijksch salaris f 2500 is en dat hem over één maand die f 9.15 te. weinig was betaald ingevolge de z. i. ongeoorloofde intrekking in 1924 van art. 40 van het in 1922 gewijzigde Bezoldigingsbesluit 1920 Stbl. 37, een gedeelte vorderde eener inschuld, waarvan de hoofdsom volgens eischer f 2500 'sjaars bedroeg zoolang het dienstverband duurde, terwijl die inschuld per maand betaalbaar was. Deze overweging ging uit van de ruime uitlegging van het woord inschuld in art. 38 no. 2. Voorts overwoog dit vonnis dat, daar er sedert de maand, waarover de vordering liep, reeds een jaar was verstreken, de beslissing op de vordering zich ook over dat jaar na die maand zou uitstrekken en loopen over de vraag, of eischer over dat jaar recht had op f 2500 dan wel op zooveel als het bedrag was, dat gedaagde ingevolge de intrekking van genoemd art. 40 erkende. Het vonnis wilde hier doen uitkomen dat ook bij het

Sluiten