Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«IJ

P. 464.

dat art. 191 lid 2 enkel doelde op de beslissing in de zaak zelf, niet op die over de competentie, waarover art. 211 (en daarop beriep zich mede het arrest H. R. van 3 Mei 1897) niet sprak. Maar het in de plaats van dat art. 211 nu gekomen art. 350 Sv. bezigt dezelfde terminologie als het nieuwe art. 348. En wegens het nauwe verband van art. 351 met art. 350 is het moeilijker dan vroeger geworden (nu voor de toepassing van art. 312) te onderscheiden tusschen onderzoek naar de bevoegdheid en onderzoek in de zaak zelf, terwijl de genoemde artikelen krachtens art. 398 ook toepasselijk zijn bij de behandeling voor het Kantongerecht. Art. 191 lid 2 Sv. 1886 is weggelaten als overbodig (zie R. O. p. 477 en vgl. Blok-Besier, bij R. O. p. 13 geciteerd, I p. 177 — 178). Echter is de bepaling enkel overbodig bij veroordeeling, niet ten opzichte van het onderzoek naar de competentie, als men haar ook daarvoor wenschelijk acht. Dat blijkt reeds uit het arrest van 1897. Toch heeft de Regeering gemeend dat de oude jurisprudentie ook gevolgd kan worden onder Sv. nieuw, zie Simons 1.1. p. 222. Maar men kan dat slechts doen, als men er niet tegen opziet de woorden „op de terechtzitting" in art. 348 ruimer op te vatten dan in art. 350, op motief dat alleen voor art. 350 beperking noodig is om artt. 312 vv. niet te ontzenuwen. — Wat betreft het door Simons 1.1. aangevoerde bezwaar van tegenstrijdige beslissingen, deze zijn praktisch kwalijk denkbaar, omdat als een Kantonrechter zich onbevoegd verklaart wegens een op de terechtzitting gebleken verzwarende omstandigheid, die het O. M. heeft verwaarloosd, toch niet is niet aan te nemen dat zij weder zou worden verwaarloosd in de dan volgende dagvaarding voor de Rechtbank. Simons' bewering dat de Rechtbank zich onbevoegd moet verklaren ondanks de ter zitting gebleken omstandigheid, als verdachte verwijzing naar den Kantonrechter vraagt, kan slechts zin hebben voor het geval dat de zaak eerst bij de Rechtbank wordt gebracht op een dagvaarding, die haar bij den Kantonrechter had moeten doen aanhangig maken. Maar als in dat

Sluiten