Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p. 505.

over tijdens de dagvaarding nog niet verschenen schuld, hn dat art. 54 no. 2 niet van den rechtstitel spreekt is notoir. Maar dit alles neemt niet weg dat de „waarde' van het „in hoofdsom" gevorderde mede wordt bepaald door die van het recht, dat de onafscheidelijke grondslag is van het gevorderde, dus mede wordt bepaald door den rechtstitel. Hier echter was de rechtstitel niet de verplichting opgelegd door het eerst genomen besluit, daar dat was vervangen door het tweede besluit, doch de door dat tweede besluit opgelegde verplichting, die niet mede omvatte de mogelijk later bij een derde besluit op te leggen verplichting (zie bij R. O. p. 207).

P. 506 no. 4 i. f. — Toevoeging: Ygl. H. R. 10 Dec. 1925, bij

R. O. p. 195 vermeld.

P. 506 no. 6 i. f. — Toevoeging: Daarbij vgl. R. 0. p. 217—218,

no. 10 vóór art. 38 C.

P. 507 reg. 17 v. o. — Na „p. 189)" in te voegen: In gelijken

geest, maar met andere motiveering Hof Amsterdam 14 Okt. 1927 W. 11744 (hier geldt de regel van art. 53, n.1. appellabiliteit); Hof 's-Gravenhage 30 Mei 1927 N. J. 1928 p. 286 (aanvoerend dat de F.w. bij de regeling der renvooigeschillen afwijkt van de wet R. O. en niet onderscheidt naarmate de grootte der vordering); Hof 's-Hertogenbosch 13 Jan. 1925 N. J. 1925 p. 1262 (overwegend als het Amsterdamsche arrest). P 507 reg. 4 v. o. — Toevoeging: Aangaande de boven genoemde 'arresten der Hoven van 1925 en 1927 is het volgende op te merken: dat de F.w. derogeert aan art. 38 R. O. bewijst nog niet dat zij ook derogeert aan art. 54.

P. 508 reg. 6 v. b. — Na „89" in te voegen: Zie nog v. Rossem, Het Ned. Wb. v. B. Rv. 2e dr. II p. 147 (1°). Hij merkt op dat uit de Pinto 1. 1. p. 632 niet blijkt of deze bedoelt het bedrag der geheele schuldvordering, waarvan een gedeelte wordt betwist, dan wel het bedrag van dat betwiste gedeelte, v R is voor laatstbedoelde meening. Z. i. is het beginsel hetzelfde als dat van de R. O. p. 219-221 geciteerde jurisprudentie.

Sluiten