Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 526.

Judiciaire 1924 kol. 459: de Rechtbank is dan voor misdrijf èn overtreding bevoegd en haar vonnis in zijn geheel appellabel. De Redaktie teekent aan dat de Belgische jurisprudentie vroeger anders was. Deze wordt 1. 1. kol. 353—357 vermeld.

P. 527 reg. 15 v. b. — In plaats van „218 lid 4 Sv. 1886" lees nu: 349 lid 2 Sv.

P. 527 reg. 15 v. o. — In plaats van „thans" lees nu: onder Sv. 1886

P. 527 reg. 10 v. o. — Simons, Sv., zie nu 7e dr. p. 50 v. b. Hij meent dat, hoewel art. 349 lid 2 Sv., anders dan art. 218 lid 5 Sv. 1886, hooger beroep niet uitsluit, het Hof, als het met de Rechtbank den Kantonrechter competent acht, het appèl niet-ontvankelijk moet verklaren, omdat de kennisneming van dat appèl dan niet bij het Hof behoort. In dien gedachten gang zou het Hof zich onbevoegd moeten verklaren tot kennisneming van een, volgens Simons naar het schijnt op zich zelf ontvankelijk hooger beroep. M. i. is de voorstelling van Blok-Besier 1.1.1 p. 27 v. b. te verkiezen: nu er geen wetsbepaling is, die appellabiliteit voorschrijft, is deze niet aan te nemen (vgl. R. O. p. 528 v. o.).

P. 527 v. o.—528. — Nos. 4 en 5 vervallen doordat artt. 218 lid 5 en 215 Sv. 1886 niet zijn overgenomen in Sv. 1925. — Ten opzichte van de in art. 56 lid 2 genoemde uitzondering vgl. Blok-Besier 1.1. I p. 26 v. o. (3° i. f.).

P. 528 reg. 13 v. b. — Na „6." in te voegen: a.

P. 529 reg. 10 v. b. — Toevoeging eener nieuwe alinea: b. Ten opzichte der toepassing van art. 56 lid 2 op de zaken, die de burgerlijke kamer der Rechtbank ingevolge art. 26 Rv. berecht, zie Blok-Besier 1. 1.1 p. 24—25 ja p. 26.

P. 529 reg. 15 v. b. — Na „delikten" in te voegen: van personen boven de zeventien jaar

P. 529 reg. 9 v. o. — Na „p. 33" in te voegen: Met art. 228 Sv. 1886 korrespondeert nu art. 404 Sv. — Hetgeen verder onder a R. O. p. 529 v. o.—530 v. o. volgt kan nu vervallen ten ge-

Sluiten