Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 76.

du droit admin. 3e dr. II (1930 p. 234-261, 401 vv, III (1926) p. 5—9, 423—437 en in Revue du droit public 1927 p. 411—417, 576—577,1929 p. 599—632 (traktementen); G. Bichoffe, Qu' est ce qu' un fonctionnaire?Fonction publique et contrat, diss.Nancy 1927; Secrétan, praeadvies Zwitsersche Jurist. Vereenig. 1929 in Zeitschr. f. schweiz. Recht 1929 p. 492 a—521 a (vgl. van de beraadslagingen 1.1. p. 526a—527a, 531a, 533a—537a, voorts 1.1. p. 233a vv.). Van de Franscbe jurisprudentie zie laatstelijk Cons. d'Etat 25 Okt. 1929. D. P. 1929. 3. 57 met noten 1—2. P. 76 noot 135. — Duguit 2e dr. III p. 1—21; O. Mayek 3e dr.

II p. 139—140. — Toevoeging: Süïling, Inl. II, 1 p. 7 v. o.; Kranenburg, Ned. Staatsr. I 3e dr. p. 346—355; E. M. Meijebs De Arbeidsovereenkomst 3e dr. (1924) p. 107—108, 230; Koelma en v. d. Grinten in Gem.bestuur 3 p. 154—155 en 6 p. 186— 190; Roguin 1. 1. III p. 551—556, 565 noot; W. Jellinek, Yerwalt.recht le dr. p. 343—344; D. Jur. Zeit. 1923 kol. 521— 526; Mitteilungen des Jenaer Instituts für Wirtschaftsrecht no. 16 (Nov. 1928) p. 3—14; Jèze, Les principes 1.1. p. 443—446. — Ygl. nog Grn. noot 146 en artt. 1 — 3 Ambtenarenwet 1929 Stbl. 530.

P. 77 noot 139. — Toevoeging: en Hof Amsterdam 10 Febr. 1925 W. 11352.

P. 78 reg. 5 v. b. — Bij „579" een noot: Deze wet is vervallen,

zie Stbl. 1928 no. 474, art. 2.

P. 79 noot, reg. 1. — Na „Vgl." in te voegen: Duguit Tr., 2e dr.

III p. 9—10 en

P. 79 noot, reg. 7. — Na „geeft" in te voegen: Daarover zie Gem.bestuur 3 p. 157—162 jis p. 162—165, 8 p. 389—399; W. 11929 p. 4. — C. R. 8 Nov. 1928 en 31 Jan. 1929 M. U. C. R. 14 p. 76 en 119 hebben implicite den aard der verrichte werkzaamheden tot maatstaf genomen (vgl. C. R. 31 Jan. 1929 1.1. p. 118, in welke beslissing de nadruk valt op de door den betrokkene in het openbaar bestuur bekleede plaats, wat de C. R, echter niet nader omschrijft). — O. R.

Sluiten