Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu op dit oogenblik, dat ik mij tegenover u zelfs schuldig en beschaamd voel, omdat ik u niets kan meedeelen, maar ik zweer u, dat er absoluut niets is. Kunt ge u dat voorstellen ?

De vorst lachte weer.

Lebedef nam een waardige houding aan. Het was waar, dat hij soms zelfs te naïef en te opdringerig was in zijn nieuwsgierigheid; maar hij was tegelijkertijd een tamelijk listige kronkelgeest, en in bepaalde gevallen zelfs zeer sluwzwijgzaam; de vorst maakte hem zich bijna tot vijand door hem onophoudelijk terug te stooten. En deze deed dat niet uit verachting, maar omdat het onderwerp dier nieuwsgierigheid delicaat was. De vorst had, nog enkele dagen geleden, sommige zijner droomen als een misdaad beschouwd; Loekjan Timofejewitch vatte echter de weigeringen van den vorst op als een bewijs van afkeer en wantrouwen tegen zijn persoon, ging heen met gekrenkte gevoelens en was wat den vorst aangaat, niet slechts jaloersch op Kolja en Keiler, maar zelfs op zijn eigen dochter, Wjera Loekjanovna. Hij had zelfs wel op datzelfde oogenblik den vorst iets kunnen, en ook werkelijk wel willen meedeelen, dat voor dezen van het grootste belang was, maar hij zweeg somber en vertelde niets.

Waarmee kan ik u eigenlijk van dienst zijn, hooggeachte vorst, want ge hebt me nu toch laten .... roepen ? zei hij eindelijk na eenig zwijgen.

— Ziet ge, eigenlijk wou ik u naar den generaal vragen, schokte ook de vorst uit een kort gepeins op, — en ... u spreken vanwege die diefstal bij u, waarvan ge mij verteld hebt....

— Vanwege wat?

— Kom toch, als of ge mij nu niet begrijpt! Ach mijn God, Loekjan Timofejewitch waarom speelt ge altijd komedie! Het geld, het geld, de vierhonderd roebel, in de portefeuille, die ge toen verloren hadt, en waarover ge hier dien morgen

zijt komen spreken, toen ge naar Petersburg gingt hebt

ge het eindelijk begrepen?

— Och zoo, ge bedoelt die vierhonderd roebel! rekte Lebedef, alsof het hem nu net eerst was helder geworden.

Sluiten