Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats, tot haar dood toe ze is in het kraambed gestorven;

waar het nu is... dat weet ik niet... maar mijn hemel! Al twee uur! Wat heb ik u opgehouden, vorst! Dat is onvergefelijk!

De generaal stond van zijn stoel op.

— O integendeel...., stotterde de vorst, — gij hebt mij zoo bezig gehouden en.... tenslotte.... het was zoo interessant.... ik ben u heel dankbaar!

— Vorst! zei de generaal, terwijl hij hem weer zoo de hand drukte dat het pijn deed, en hem met glinsterende oogen doordringend aanzag, als of hij zelf opeens tot bezinning kwam, en als verslagen door een plotselinge gedachte: — Vorst! Gij zijt zoo goed en zoo eenvoudig, dat ik soms zelfs medelijden met u heb. Ik zie u met ontroering aan; o God zegene u! Dat uw leven moge aanvangen en ontbloeien— in de liefde. Het mijne is afgeloopen! O vergeving, vergeving!

Hij vertrok haastig met de handen voor het gezicht. Aan de oprechtheid zijner ontroering kon de vorst niet twijfelen. Hij begreep ook, dat de oude man was heengegaan in den roes van zijn succes maar toch had hij het gevoel, dat dit een van die soort leugenaars was, die al wordt hun liegen ook tot wellust en zelfs tot zelfvergeten, toch op het toppunt hunner verrukking in hun wezen vermoeden, dat men hen niet gelooft en ook niet kan gelooven. In den toestand waarin hij nu verkeerde, kon de oude man tot bezinning komen, zich grenzenloos schamen, den vorst verdenken, dat hij bovenmate medelijden met hem had gehad en zich beleedigd voelen. „Heb ik niet verkeerd gedaan, dat ik hem tot zulk een geestdrift heb laten komen?" verontrustte zich de vorst, maar eensklaps hield hij het niet langer uit, en brak in een geweldig gelach los, tien minuten lang. Hij ging zich over dat lachen verwijten maken; maar dan begreep hij, dat hij zich niets behoefde te verwijten, omdat hij toch eindeloos met den generaal te doen had.

Zijn gevoelens werden bevestigd, 's Avonds kreeg hij een zonderling, kort, maar beslissend, briefje. De generaal

Sluiten