Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, wat hij op zulk een beleediging voor antwoord wist te geven. Overigens was toch het slot geweest, dat Kolja geestdriftig den egel ging wegbrengen en dat Kostja Lebedef hem gevolgd was. Aglaja had zich niet kunnen bedwingen, maar ziende dat Kolja het mandje erg zwaaide, had ze hem van het terras af achterna geroepen: „Kolja, duifje, laat het asjeblief niet vallen!" als had ze hem niet zoo pas uitgemaakt; Kolja was dan ook blijven staan, had niet geschimpt, maar met de grootste welwillendheid uitgeroepen: „Nee, ik zal het niet laten vallen, Aglaja Iwanovna. Wees volkomen gerust! ' en was weer in draf verder geloopen. Vervolgens was Aglaja in een dol gelach uitgebarsten en was uiterst vergenoegd naar haar kamer getrokken, terwijl ze daarna den heelen dag bizonder vroolijk was geweest.

Een zoodanig bericht bracht Lisaweta Prokofjevna totaal van de wijs. Schijnbaar was het niets, nietwaar? Maar toch werd ze erg opgewonden. Haar onrust was ten zeerste gewekt, en voornamelijk vanwege.... de egel: Wat beteekende de egel? Wat was dat voor afspraak? Wat moest daaronder verstaan worden? Wat voor teeken was het? Wat voor telegram ? Daarbij bedierf dan nog de ongelukkige Iwan Fjodorowitch, die toevallig bij dat verhoor aanwezig was, de zaak totaal door zijn antwoord. Volgens zijn meening

was daar van geen telegram sprake en de egel ,is

eenvoudig een egel en beteekent misschien bovendien nog vrindschap, het vergeten van beleedigingen en verzoening, kortom, dat is alles maar gekheid, en in elk geval onschuldig en vergefelijk."

Stellen we tusschen haakjes vast dat hij zeer goed geraden had. Toen de vorst van Aglaja thuis gekomen was, door haar uitgelachen en weggejaagd, had hij al een half uur in de somberste wanhoop daar gezeten, toen plotseling Kolja met den egel verscheen. Dadelijk klaarde de hemel op; het was of de vorst uit de dooden herrees; hij vroeg Kolja uit, klemde zich aan elk zijner woorden, vroeg voor de tiende maal nog eens weer, lachte als een kind, en drukte elk oogen-

Sluiten