Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoelens, maar ook uit geesteskrankheid, uit geesteshonger, uit heimwee naar het hoogste, naar een vasten oever, naar een vaderland, waaraan ze niet meer geloofden, omdat ze het ook nimmer hebben gekend! De Russische mensch wordt zoo makkelijk atheïst, makkelijker dan alle andere menschen in de heele wereld! En de onzen worden niet maar enkel atheïsten, maar zij zullen beslist in het atheïsme g e 1 o o v e n, als in een nieuw geloof, zonder er ook maar iets van te merken, dat zij in een nul gelooven. Zoo groot is onze dorst! „Wie geen bodem onder zich heeft, die heeft ook geen God." Dat is geen uitdrukking van mij. Het is een uitdrukking van een oud-geloovig koopman, dien ik op mijn reis ontmoette. Hij drukte zich eigenlijk niet zoo uit, maar zei: „Wie zijn geboortegrond verloochent, die verloochent ook zijn God." Men bedenke slechts hoe ontwikkelde menschen bij ons tot de Chlystensekte zijn overgegaan .... En trouwens, waarin is in zoo'n geval het Chlystendom erger dan nihilisme, jezuïtisme, atheïsme ? Het is misschien zelfs nog wel diepzinniger! Maar zie hoe ver dat heimwee reikt!.... Toon aan de dorstontstoken makkers van Columbus het strand der „Nieuwe wereld"; toon aan den Russischen mensch de Russische „Wereld", laat hem dat goud vinden, dien schat, die voor hem in de aarde verborgen ligt! Laat hem de toekomstige vernieuwing der gansche menschheid zien en hare opstanding, misschien enkel door de Russische idee, den Russischen God en den Russischen Christus en ge zult gewaar worden welk een machtige en rechtvaardige, wijze en zachtmoedige reus voor het oog der wereld zal opgroeien, die verbaasd zal zijn, verbaasd en verschrikt, aangezien zij van ons niets dan het zwaard verwacht, het zwaard en het geweld omdat ze zich ons niet zonder barbaarschheid kan voorstellen, oordeelende naar haarzelve. En zoo is het tot nu toe, en hoe langer het duurt, des te meer!.... En ....

Daar gebeurde echter plotseling iets dat de rede van den spreker op zeer onverwachte wijze afbrak.

Heel die heftige tirade, heel die vloed van hartstochtelijke

Sluiten