Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

demi-mondaine, al zijn vroegere betrekkingen had afgebroken en ondanks alles, ondanks bedreigingen, ondanks de algemeene publieke ontstemming, van plan was over enkele dagen, hier in Pavlovsk, openlijk, publiek, met opgeheven hoofd en allen recht in de oogen ziende, met de geschandvlekte vrouw te trouwen. De anecdote was zoozeer opgesierd met schandalen, zooveel bekende en gewichtige personen waren erin gemengd, er waren zoo verscheidene fantastische en raadselachtige trekken aan toegevoegd, en aan den anderen kant bood zij zich met zulke onweerlegbare en aanschouwelijke feiten, dat de algemeene nieuwsgierigheid en de praatjes zeker zeer vergefelijk waren. De fijnste, geraffineerdste en tegelijkertijd waarschijnlijkste lezing kwam op in den kring van ernstige zwetsers, behoorende tot die verstandige menschen, welke altijd, in elk gezelschap, zich haasten om anderen in het vertellen van iets wat gebeurde voor te zijn, die daarin hun roeping en niet zelden ook hun troost vinden. Volgens hun lezing was een jongmensch van goede familie, een vorst, vrij rijk, een zot, maar een democraat en verwant met het tegenwoordige nihilisme, dat door den heer Toergenjef ontdekt is, die nauwelijks Russisch kon spreken, verliefd geworden op de dochter van generaal Jepantschin en had het zoover gebracht, dat men hem daar in huis als haar verloofde ontving. Maar evenals die Fransche seminarist, over wien men pas het verhaal had kunnen lezen, dat hij zich opzettelijk tot priester had laten wijden, opzettelijk die wijding gevraagd had, alle ceremoniën had vervuld, alle buigingen, kussen, eeden, enz., om den volgenden dag in een open brief aan zijn bisschop te verklaren, dat hij, die niet in God geloofde, het schandelijk achtte om het volk te misleiden en door dat volk gratis gevoed te worden, en dat hij daarom zijn gisteren ontvangen waardigheid neerlegde, maar zijn brief aan liberale bladen ter publiceering zou geven, — evenals die atheïst had de vorst als t ware op zijn manier geknoeid. Men zei dat hij opzettelijk den plechtigen ontvangavond bij de ouders van zijn verloofde, waarop hij aan verscheidene personen

Sluiten