Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nagedacht, ik weet alles wat er aan vooraf is gegaan, ik weet alles wat een half jaar geleden gebeurd is, alles, en ... dat was allemaal niet ernstig! Dat was alles niets dan verstandelijke vervoering, verbeelding, een fantasie, rook, en enkel de verschrikte jalouzie van een totaal onervaren meisje kon dat voor iets ernstigs houden.

Daarop gaf Jevgeny Pavlowitch, zonder complimenten, lucht aan zijn volle verontwaardiging. Verstandig en duidelijk en, dit herhalen wij, zelfs bijzonder psychologisch, ontrolde hij voor den vorst het beeld van alle eigenaardige betrekkingen van den vorst tot Nastasja Filippovna. Jevgeny Pavlowitch bezat ook anders de gave van het woord, maar thans bracht hij het zelfs tot welsprekendheid. — Van het begin af, zei hij, — was er een leugen ; al wat met een leugen begint, moet ook met een leugen eindigen; dat is een natuurwet. Ik ben het er niet mee eens, wanneer men — de een of ander daar buiten ■— u een idioot noemt, daar maak ik me zelfs boos over; ge zijt veel te verstandig voor zulk een benaming; maar ge zult toch zelf moeten toegeven, dat ge ook zoo vreemd zijt, heel anders dan alle anderen. Ik heb uitgemaakt, dat het fundament van al het gebeurde ten eerste bestaat uit uw, om zoo te zeggen, aangeboren onervarenheid (let wel op dat woord „aangeboren," vorst), vervolgens uit uw buitengewone goedhartigheid ; verder uit een fenomenaal gemis aan maatgevoel (wat gij al eenige keeren zelf hebt erkend), en ten slotte uit de geweldige massa van verstandelijke overtuigingen, die gij, met heel uw bizondere eerlijkheid, tot op dit oogenblik voor ware, natuurlijke en onmiddellijke overtuigingen houdt. Is het niet waar, vorst, dat er van 't eerste begin af iets conventioneeldemokratisch (ik druk het kortheidshalve zoo uit) in uw verhouding tot Nastasja Filippovna mee deed, om zoo te zeggen, de betoovering van „de vrouwenkwestie" (om het nog korter te zeggen) ? Ik weet immers in de puntjes die vreemde schandaalscène, die bij Nastasja Filippovna is voorgevallen, toen Rogoshin haar zijn geld bracht. Als ge wilt, zal ik u

Sluiten