Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had gered. Je denkt dat dit loffelijk is, maar 'tis het tegendeel.

Ze had zich al flink kwaad gemaakt, maar plotseling lachte ze luid, en dit keer een goedhartigen lach. Toen helderde ook Lisaweta Prokofjevna's gezicht op; toen glansde ook Iwan Fjodorowitch.

— Ik heb gezegd, dat Ljev Nikolajewitch een mensch is... een mensch .... in een woord, hij moest zich niet buiten adem praten, zooals de vorstin opmerkte ..mompelde de generaal in vreugdige stemming, de woorden van Bjelokonskaja, die hem getroffen hadden, herhalend.

Alleen Aglaja was neerslachtig, maar haar heele gezicht vlamde nog, misschien van verontwaardiging.

— Hij is heusch heel beminnelijk, mompelde weer de grijsaard naar Iwan Petrowitch.

— Ik kwam hier met een zwaar hart, vervolgde de vorst, aldoor in sterker wordende verwarring, aldoor haastiger en haastiger, aldoor vreemder en geestdriftiger, — ik,... ik was bang voor u, ik was ook bang voor mij zelf. Het allermeest voor mij zelf. Toen ik hierheen terugkeerde, naar Petersburg, had ik mij zelf beloofd om beslist onze eerste families te bezoeken, de oude, gewortelde, waartoe ik zelf behoor, onder welke ik zelf een der eersten naar afkomst ben. En daar zit ik nu immers met vorsten zooals ik zelf ben, zoo is het toch? Ik wilde u leeren kennnen en dat was noodig; zeer, zeer noodig!... Ik had altijd veel slechts over u gehoord, meer slechts dan goeds, over de kleinheid en beperktheid uwer belangstelling, over uw achterlijkheid, geringe ontwikkeling, belachelijke gewoontes, -— o men zegt en schrijft immers zoo veel over u! Ik kwam hier vandaag met nieuwsgierigheid, met bewogenheid; ik moest zelf zien en mij persoonlijk overtuigen, of werkelijk heel die oude Russische stand nergens meer goed voor was, zijn tijd had overleefd, of zijn levensbron was uitgedroogd en hij enkel nog maar kon sterven, hoewel altijd nog in kleinen jaloerschen strijd met de menschen.... der toekomst, hen plagende, niet wetend dat hij zelf sterven zal? Ik heb ook vroeger dat oordeel niet ten volle geloof

Sluiten