Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Verschillende beteekenissen van het woord verbintenis. Indeeling van verbintenissen.

§ 25. Wie verbonden is, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de de wet, zal in den regel niet één, doch een geheele reeks verplichtingen te vervullen hebben. Wie geld leent tegen rente, moet niet alleen de hoofdsom terug betalen, doch ook op de bedongen vervaldagen de rente voldoen. Wie een goed in bewaring neemt en dientengevolge daarvoor moet zorgen als voor zijn eigen goed (art. 1743), zal door dit in algemeene bewoordingen gestelde voorschrift tot een geheele reeks handelingen verplicht zijn, die van geval tot geval kunnen verschillen. De zaakwaarnemer, die eenmaal met de behartiging van eens anders belang begonnen is, moet „de zaak" „voortzetten en voltooijen" zegt art. 1390. Ook dat voorschrift kan hem tot een geheele reeks handelingen van zeer verschillenden aard verplichten.

In den regel zullen dus uit het verbintenisscheppend rechtsfeit niet slechts één, doch een aantal verplichtingen ontstaan, die men of ieder op zich zelf, of ook wel allen te zamen als de inhoud der verbintenis — de praestatie — kan aanduiden. 1

De juristentaai doet nu eens het eene, dan weer het andere. Daartegen bestaat geen groot bezwaar, indien men dan ook in het oog wil houden, dat het woord verbintenis zoowel het een als het ander kan beteekenen en als men, telkens wanneer dat woord voorkomt, wil nagaan in welke beteekenis het is gebezigd. Zooveel mogelijk zal ik echter het woord verbintenis ge-

1 Zie Suvling ii n°. 7. Suyijng zelf stelt de verbintenis tegenover de verschillende, daaruit ontstane, vorderingsrechten, een terminologie, die ik liever niet volg, omdat daardoor een procesrechtelijk element in de omschrijving wordt gebracht.

v. Brakel, Verbintenissenrecht. 3

Sluiten