Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruiken ter aanduiding van iedere verplichting, op zich zelf beschouwd. 1

In de meeste gevallen zullen tegenover de verplichtingen van de eene partij een aantal verplichtingen staan, die op de tegenpartij rusten. T. a. v. ieder dier verplichtingen is de eene partij debiteur, de andere crediteur. Men drukt zich dan ook onnauwkeurig uit door in het algemeen een der partijen bij een overeenkomst als crediteur of debiteur aan te duiden. Hij is dat altijd slechts met betrekking tot een bepaalde praestatie, welke hij aan zijn tegenpartij verschuldigd is of van dezen vorderen mag. Met betrekking tot een andere praestatie, die uit dezelfde overeenkomst voortvloeit, zal de verhouding juist omgekeerd zijn. Die wederzijdsche verplichtingen kunnen meer of minder nauw samenhangen. Demogtje spreekt zelfs van een „kleine maatschap" die als gevolg van bijkans ieder contract tusschen de partijen zal ontstaan. De mate, waarin de eene partij zijn verplichtingen nakomt, kan ook op het bestaan of den omvang van de verplichtingen der tegenpartij invloed uitoefenen. Dat neemt niet weg, dat ieder dier verplichtingen — al dan niet door de houding der tegenpartij gemodificeerd — indien en voorzoover zij bestaat of blijft bestaan, een zelfstandige verbintenis blijft uitmaken, welke —in den regel — ook zelfstandig in rechten kan worden gerealiseerd. Hierin uit zich o.m. het verschil tusschen de begrippen overeenkomst en verbintenis.

§ 26. Reeds onmiddellijk nadat een overeenkomst tot stand komt of een ander obligatoir rechtsfeit zich voordoet, zullen niet zelden verplichtingen op een der partijen, of op beide rusten, al zijn de verplichtingen, die in de overeenkomst of de wet zijn omschreven, nog lang niet verschuldigd. De verhuurder zal vóór den datum, waarop de huur ingaat, het verhuurde huis in bewoonbaren staat moeten brengen; de schilder, die zich verbindt op een bepaalden dag een aanvang te maken met het schilderen van een portret, moet zich van doek, verf en penseelen voorzien, vóór de eerste zitting begint. De handelsreiziger zal vóór hij op den overeengekomen dag met het bezoeken der klanten begint, zich behoorlijk in de kleeren moeten steken; de levensverzekerings-

1 Over de verschillende beteekenissen waarin onze wet het woord verbintenis bezigt, vgl. men Asser-van Goudoever blz. 8.

Sluiten