Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 52. Ligt ten slotte de fout van den debiteur in een verkeerde praestatie, b.v. in het leveren van waren van minder qualiteit dan is overeengekomen, dan kan, gelijk wij zagen, de crediteur zich eveneens op het standpunt stellen, dat nog niet of in het geheel niet is gepraesteerd. Hij moet dan natuurlijk het hem toegezonden goed weer ter beschikking van den verkooper stellen, doch kan dan ook schadevergoeding vragen geheel op denzelfden voet en in dezelfde schakeeringen als wij hierboven zagen. Hij kan echter ook het aangeboden goed — mits onder tijdig protest —■ aanvaarden en schadevergoeding vragen voor de schade, welke hij uit dien hoofde lijdt.

§ 53- In § 51 werd besproken of ook de crediteur uit een wederkeerige overeenkomst vervangende schadevergoeding kan vorderen zonder tevens ontbinding te vragen. Het toen besproken —en verworpen — bezwaar bestond hierin, dat deze crediteur dan, na de schadevergoeding te hebben ontvangen, later nog nakoming zou kunnen vragen. De overeenkomst is immers niet ontbonden en de daaruit gesproten verbintenissen blijven bestaan. Deze omstandigheid doet een andere vraag rijzen. Hoe staat het met de verplichting van dezen crediteur om de op hem rustende verplichtingen na te komen? Blijven deze bestaan? Blijft de teleurgestelde kooper, wien de geleden schade is vergoed, verplicht tot betaling van den koopprijs, moet de huurder, die het huis niet heeft kunnen betrekken, omdat het vol ongedierte zat, en die deswege schadevergoeding vroeg en kreeg, daarna de huurprijs toch betalen?

In den regel vindt men daarom bij niet-nakoming van wederkeerige overeenkomsten ontbinding èn schadevergoeding gevraagd1. De ontbinding heeft dan tot gevolg, dat pp. over en weer van hun nog niet vervulde verplichtingen worden ontheven en dat hetgeen reeds is gerestitueerd wordt teruggegeven of vergoed. Dit valt dan dus buiten de schadevergoeding. Deze laatste bevat dan de vergoeding door de eigenlijke wanpraestatie geleden, 2 d. i. in de eerste plaats het verschil tusschen den over-

1 Zie over den aard dezer schadevergoeding de artikelen van Meyers : Een in de rechtspraak opgeworpen vraag in W. p. N. r. 2596—98.

2 Of ook vergoeding voor andere schade, met name van die door de ontbinding geleden, kan worden gevraagd blijve hier buiten bespreking. Zie daarover de opmerkingen van Meyers in diens genoemde artikelen.

Sluiten