Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitzonderingen vormen, behalve het reeds vermelde geval, dat haar echtgenoot haar debiteur is, de in art. 2026 genoemde gevallen. Ik ga daarop niet nader in, daar zij practische beteekenis schijnen te missen 1.

§ 197. I)e loop van den verjaringstermijn kan worden geschorst. Tijdelijk wordt hij dan/ onderbroken. Verdwijnt de schorsingsreden, dan herneemt de verjaring haar loop en mag de tijd, verloopen vóór de schorsing intrad, worden opgeteld bij die, welke na het ophouden der schorsing verliep. Schorsingsgronden zijn vooreerst die, welke het aanvangen van de verjaring beletten. Vererft de vordering op een minderjarige, wordt de crediteur onder curateele gesteld, trouwt een vrouw met haar debiteur, van rechtswege houdt de loop der verjaring op, om weer te worden voortgezet als de minderjarige 21 jaar is geworden, de curateele wordt opgeheven, het huwelijk ontbonden. Dit alles is niet anders dan een nieuwe toepassing van het denkbeeld, dat verjaring slechts kan loopen tegen hem, die tot uitoefening van zijn recht in staat is.

Daarnaast staan eenige gevallen, waarin volgens de wet schorsing wèl of niet intreedt, zonder dat de reden daarvoor geheel duidelijk is.

Niet duidelijk is, waarom zij niet loopt tegenover den erfgenaam, die zich omtrent de aanvaarding of verwerping van een erfenis beraadt (art. 2029). De wet geeft hem immers elders (art. 1073 B. W.) de middelen om voor zijn rechten te waken, zonder dat hij daarom geacht mag worden te hebben aanvaard? Evenmin is helder, waarom zij wèl loopt tegenover een onbeheerde nalatenschap (art. 2028). Begrijpelijk is daarentegen het eerste geval van art. 2028. Nadat een erfenis beneficiair is aanvaard, kan het voorkomen, dat de erfgenaam een der crediteuren van de nalatenschap is. De beide boedels blijven dan gescheiden. Ook dan loopt tegen hem geen verjaring. Zijn eigen rechten te bewaren tegen den, eveneens door hem beheerden boedel ware een nuttelooze formaliteit. Ook hier treedt daarom schorsing in 2.

1 Geen enkel vonnis of arrest is — v. z. v. ik kan nagaan — ooit over deze gevallen gewezen.

2 Voor een uitvoeriger behandeling van de verschillende gronden van schorsing zij venvezen naar v. Bonevae Faurs, Procesrecht V druk I blz. 281 e. v. '

Sluiten